حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (399-401)

عنوان : ( شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: مجید شاهی بجستانی , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی ویروس کوتولگی زرد پیاز در بهار و تابستان 1389 از مناطق عمده پیاز کاری استان خراسان نمونه برداری صورت گرفت. بدین منظور نمونه برداری تصادفی از مزارع حومه شهرستان های مشهد، چناران، قوچان، تربت حیدریه، نیشابور، بردسکن، گناباد، فریمان، فاروج، شیروان، بجنورد و آش خانه به عمل آمد. نمونه های برگی با علائم موزائیک، زردی، رگوز و پیچیدگی همراه با کوتولگی غده های پیاز جمع آوری شدند. آلودگی نمونه های فوق با استفاده از آزمون سرولوژیک DAS-ELISA و آغاز گرهای طراحی شده برای تکثیر ژن پروتئین پوششی (CP) در واکنش RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.بدین منظور استخراج RNA از نمونه های آلوده با استفاده از کیت آماده(plus)RNX™ انجام شد و به دنبال آن آزمون RT-PCR جهت ساختن cDNA و سپس آزمون PCR انجام گردید. الکتروفورز محصول PCR در ژل آگارز 5/1 %، قطعه تکثیر شده bp291 مربوط به ژن کامل CP را در تمام نمونه های مورد آزمایش نشان داد. قطعه تکثیر شده جهت توالی یابی ارسال و تائید شد. همچنین آلودگی با روش سرولوژیک تائید گردید. همچنین صحت بیماری زایی ویروس نیز در شرایط گلخانه بر روی سه گونه از گیاه سلمه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که مزارع حومه چناران، گناباد و نیشابور به این ویروس آلوده می باشند و در مزارع سایر شهرستان ها آلودگی با درصد بسیار ضعیف مشاهده می شود یا هیچ آلودگی مشاهده نگردید

کلمات کلیدی

, ویروس کوتولگی زرد پیاز, شناسایی, دامنه میزبانی, DAS-ELISA, RT_PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037821,
author = {شاهی بجستانی, مجید and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {399--401},
numpages = {2},
keywords = {ویروس کوتولگی زرد پیاز، شناسایی، دامنه میزبانی، DAS-ELISA، RT_PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی
%A شاهی بجستانی, مجید
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]