پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (73-84)

عنوان : ( ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک )

نویسندگان: سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظورارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای متری بیوزین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش، شامل هشت گیاه زراعی (لوبیا، عدس، نخود، ذرت، گندم، جو، کلزا و چغندرقند ) و هفت غلظت مختلف علف کش 0 میلی گرم مادة مؤثرة متری بیوزین در کیلوگرم خاک) بودند . /160 ،0/128 ،0/064 ،0/032 ،0/016 ، متری بیوزین در خاک ( 0 پس از تعیین درصد سبزشدن گیاهان، بقاء و زیست تودة اندام های هوایی و ریشة آن ها، 30 روز بعد از سبزشدن شان اندازه گیری شد. به منظور بررسی پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای متری بیوزین، پس از تجزیة واریانس داد هها ، آنالیز رگرسیون آ ن ها از برازش داده های (ED برای تعیین مقدار باقیماندة لازم متری بیوزین برای 50 درصد تلفات در متغیرهای اندازه گیری شد ه ( 50 بقاء و زیست تودة اندام های هوایی و ریشه به معادلات سه و چهارپارامتری لجستیک انجام شد . نتایج نشان داد که بقایای متری بیوزین در خاک، تأثیر معنی داری بر رویش گیاهان مذکور نداشت؛ اما با افزایش میزان غلظت متری بیوزین، وزن خشک کاهش پیدا کرد. پاسخ گیاهان مورد مطالعه به بقایای متری بیوزین در خاک، متفاوت (p< تمام گیاهان ب هطور معنی داری ( 0.01 55 درصد ) و کمترین / 84 درصد ) تلفات زیست تود ة اندام هوایی و بیشترین ( 8 / 1درصد ) و بیش ترین ( 6 / بود. کمترین ( 6 19/0 درصد) تلفات زیست تودة ریشه، به ترتیب در ذرت و کلزا مشاهده شد. با توجه به نتایج آزمایش، ذرت با داشتن بالاترین ) ED 0/19 میلی گرم مادة مؤثره متری بیوزین در کیلوگرم خاک) به عنوان مقاو م ترین گیاه و کلزا با کمترین مقدار 50 ) ED50 0/012 میلی گرم مادة مؤثرة متری بیوزین در کیلوگرم خاک) به عنوان حساس ترین گیاه به بقایای متری بیوزین شناخته شدند . ) بر اساس نتایج آزمایش، سایر گیاهان زراعی بر اساس شاخص مذکور از نظر حساسیت به بقایای متر ی بیوزین به صورت ذرت<لوبیا<نخود<عدس<گندم<جو<چغندرقند<کلزا، طبقه بندی شدند

کلمات کلیدی

, باقیمانده, زیست توده, زیست سنجی, عدس, لوبیا, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037829,
author = {فخرراد, سیده فاطمه and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and محمد حسن زاده خیاط},
title = {ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-725X},
pages = {73--84},
numpages = {11},
keywords = {باقیمانده، زیست توده، زیست سنجی، عدس، لوبیا، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک
%A فخرراد, سیده فاطمه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمد حسن زاده خیاط
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2013

[Download]