چهارمین همایش طب و قضا , 2013-10-30

عنوان : ( راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسوولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو اعمال آن در خطای پزشکی )

نویسندگان: محمد عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ی تطبیقی مسوولیت مدنی سبب مجمل و ناشناس در نظامهای حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی ،حکایت از وجود اختلاف در اندیشه های حقوقی و رویه های قضایی دارد؛ لیکن هر دو نظام ،از جهت گرایش به لزوم جبران زیان و حمایت از زیاندیده، وجه مشترک دارند . مسوولیت مشترک و یا تضامنی عاملان محصور در گروه معین با مبانیی چون تقصیر جمعی ، حفاظت مشترک ، شخصیت حقوقی عملی گروه و اماره ی وجود رابطه ی سببیت میان فعل هر یک از اعضاء با ضرر توجیه شده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در مواد477 تا 484 ، و در خصوص ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین ، در فروض متفاوت و بر حسب این که لوث موجود باشد یا نباشد و یا این که تعدد اقرار باشد، راهکار پرداخت دیه از بیت المال یا اخذ دیه به تساوی از متهمان یا رجوع به یکی از اقرار کنندگان را، مقرر داشته است. این پژوهش در نظر دارد با روش تحلیلی و توصیفی و ضمن استفاده از حقوق تطبیقی و روش مقایسه ای ،ضمن یافتن مبانی راهکار قانون مجازات اسلامی جدید و ارزیابی انتقادی آن، قلمرو اعمال آن رادر خطاهای پزشکی و زیانهای جسمی و مالی ناشی از آن تبیین کند . تحلیل دقیق موضوع نشان می دهد که مسوولیت مشترک و مساوی عاملان دخیل در حادثه ای که به ورود ضرر به وسیله ی یکی از آنان شده است ، بویژه در حوادث پزشکی که پشتوانه ی بیمه ی مسوولیت را دارد، با اندیشه ی حمایت از زیاندیده و توزیع ضرر و عدالت توزیعی تناسب بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, : مسوولیت مدنی, سبب مجمل, رابطه سببیتَ, لوث, اقرار, خطای پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037832,
author = {عابدی, محمد},
title = {راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسوولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو اعمال آن در خطای پزشکی},
booktitle = {چهارمین همایش طب و قضا},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {: مسوولیت مدنی-سبب مجمل-رابطه سببیتَ-لوث-اقرار-خطای پزشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسوولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو اعمال آن در خطای پزشکی
%A عابدی, محمد
%J چهارمین همایش طب و قضا
%D 2013

[Download]