تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (191-224)

عنوان : ( برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , مهدی قائمی اصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس (1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، بر اساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک (برخلاف روش های سنتی) رابطه مثبت میان سرمایه فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس (1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی (بر خلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآوردهای بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است در خصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.

کلمات کلیدی

, برآورد تابع تولید, مساله انتخاب, مساله همزمانی, روش شبه پارامتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037836,
author = {سلیمی فر, مصطفی and قائمی اصل, مهدی},
title = {برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-6407},
pages = {191--224},
numpages = {33},
keywords = {برآورد تابع تولید، مساله انتخاب، مساله همزمانی، روش شبه پارامتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A قائمی اصل, مهدی
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2013

[Download]