یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , وحیده جویبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه عمر آن هاا در ساال 0931 بار روی 0881 شرکت – سال ) 592 شرکت در 8 سال( از شرکت های پذیرفتاه شاد در باور اورا بهاادار تهاران محادود باه سالهای 0980 تا 0988 انجام گردید. در این تحقیق از آزمون رگرسیون خطی چند گانه )به روش Backward ( استفاد شد که متغیر اقلام تعهدی تعدیل یافته به عنوان متغیر ملاک و متغیرهای عملکرد شرکت باه عناوان متغیرهاای پاین باین وارد معادله شدند. در ادامه رگرسیون کل اقلام تعهدی تعدیل یافته در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از میان متغیرهای عملکرد )مخارج سرمایه ای، تغییر در درآمد ،جریان نقدی حاصال از عملیاات و جریاان نقادی تاامین مالی، سن شرکت و بهای تمام شد کالای فروش رفته ( متغیر سن شرکت در هیچ یا از مراحال چرخاه عمرشارکت رابطه معناداری با اقلام تعهدی نداشته و سایر متغیرها )مخاارج سارمایه ای، تغییار در درآماد ، بها ای تماام شاد کاالای فروش رفته، جریان نقدی حاصل از عملیات و جریان نقدی تامین مالی( رابطه معناداری با اقلام تعهدی دارند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی:اقلام تعهدی, متغیرهای عملکرد, چرخه عمر شرکت, رشد کند, رشد سریع, بالغ, رو به افول, افول کرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037847,
author = {عباس زاده, محمدرضا and وحیده جویبان},
title = {بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی:اقلام تعهدی، متغیرهای عملکرد، چرخه عمر شرکت، رشد کند، رشد سریع، بالغ، رو به افول، افول کرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A وحیده جویبان
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]