یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , حمیده کدیور , سعید خرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: ثب تٛخٝ ثٝ اٞ یٕت ؿفبفیت ا لًاػبت کٛست ٞبی بٔ یِ دس تل یٕ یٌشی اػتفبدٜ وٙذ بٌ ،ٖ ؿٙبػبیی ػٛا تبثیش زٌاس ثش ویفیت حؼبثشػی هشٚسی ثٝ ظ٘ش یٔ سػذ تب دس ص بٔ ٚخٛد ای ػٛا ،ُٔ اػتفبدٜ وٙذ بٌ ثتٛا ٙ٘ذ حمیمت کٛست ٞبی بٔ یِ ٚ حؼبثشػی ا د٘ب ؿذٜ سا ثٟتش دسن وٙذ. دس ای تحمیک تبثیش تشاو وبس حؼبثشػی ثش ویفیت حؼبثشػی کٛستٟبی بٔ یِ اسائٝ ؿذٜ تٛػی حؼبثشػب ؼٔتم ٛٔسد ثشسػی لشاس شٌفتٝ اػت.تشاو وبس حؼبثشػی ثٝ ای ػ تّ ثٝ ٚخٛد یٔ آیذ وٝ ثیتش ؿشوت ٞب، ػب بٔ یِ خٛد سا ثب ػب تمٛی یٕ تٙظی وشدٜ ا ذ٘ ٚ دس اٚ یِ فل ٞش ػب حد ػ ذٕٜ ای اص وبس ثٝ حؼبثشػب تح یٕ یٔ شٌدد. سٚؽ ٛٔسد ظ٘ش ثشای ا د٘ب ای تحمیک ٞ جٕؼت یٍ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ا لًاػبت زٌؿتٝ اػت. ثشسػی فشهیٝ ی تحمیک دس دٚسٜ ص بٔی٘ 1381 تب 1388 ثیب شٍ٘ ٚخٛد ساث ٌٝ ی ؼٔٙبداس ثی تشاو وبس حؼبثشػی ٚ ػ حٌ اللا تؼٟذی اختیبسی ثٝ ػٙٛا ؼٔیبس ا ذ٘اصٜ یٌشی ویفیت حؼبثشػی کٛست ٞبی بٔ یِ یٔ ثبؿذ. ثذی کٛست وٝ تشاو وبس حؼبثشػی ٙٔدش ثٝ افضایؾ ػ حٌ اللا تؼٟذی اختیبسی ٚ وبٞؾ ویفیت حؼبثشػی کٛست ٞبی بٔ یِ یٔ ؿٛد.

کلمات کلیدی

, اقلام تعهدی اختیاری, کیفیت حسابرسی, تراکم کار حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037849,
author = {عباس زاده, محمدرضا and کدیور, حمیده and خرمی, سعید},
title = {تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقلام تعهدی اختیاری،کیفیت حسابرسی،تراکم کار حسابرسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A کدیور, حمیده
%A خرمی, سعید
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]