علوم آب و خاک, دوره (17), شماره (65), سال (2013-12) , صفحات (211-221)

عنوان : ( برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کمی تبخیر- تعرق در سطح منطقه‌ای، به منظور مدیریت منابع آب، تولید محصول و ارزیابی‌های زیست محیطی در مناطق فاریاب، ضروری است. در این مطالعه، برای تخمین ETo در استان خراسان شمالی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، به‌دلیل کمبود تعداد ایستگاه‌های سینوپتیک و نیز داده‌های ثبت شده هواشناسی، از 7 ایستگاه در استان‌های مجاور استفاده شد. تبخیر- تعرق گیاه مرجع با استفاده از 6 روش با نیاز به داده‌های کم شامل: تشت تبخیر کلاس A، هارگریوز- سامانی، پریستلی- تیلور، تورک، مکینک و روش پیشنهادی نشریه فائو 56 برای محاسبه تبخیر- تعرق در شرایط کمبود داده، به همراه روش استاندارد فائو- پنمن- مانتیث برای ارزیابی روش‌های بیان شده (به‌دلیل عدم وجود داده‌های لایسیمتری) محاسبه شد. به‌دلیل عدم توافق در مورد روش مناسب محاسبه ETo در ایستگاه‌های مورد بررسی، با استفاده از آزمون معنی‌داری خطوط رگرسیونی و در هر ماه از سال، یک معادله رگرسیونی خطی برای تبدیل بهترین روش محاسبه تبخیر- تعرق به روش استاندارد به‌دست آمد. ارزیابی این معادلات نشان‌دهنده دقت قابل قبول آنها در مقایسه با مطالعات انجام شده به‌ویژه در ماه‌های سرد سال (مقادیر MAE بین 3/0 تا 4/1 میلی‌متر در روز) است.

کلمات کلیدی

, اقلیم خشک و نیمه خشک, رگرسیون, فائو- پنمن- مانتیث, هارگریوز- سامانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037852,
author = {توکلی, احسان and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and انصاری, حسین},
title = {برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2013},
volume = {17},
number = {65},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {211--221},
numpages = {10},
keywords = {اقلیم خشک و نیمه خشک، رگرسیون، فائو- پنمن- مانتیث، هارگریوز- سامانی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)
%A توکلی, احسان
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A انصاری, حسین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2013

[Download]