انرژی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (37-58)

عنوان : ( مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد) )

نویسندگان: جمشید پیری , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدار انرژی خورشیدی که وارد زمین می‌شود، تابش ورودی (solar radidition) نام دارد. تابش ورودی مجموعه ای از طول موج های فرابنفش، قابل رویت و فروسرخ است. تابش خورشید رسیده به زمین یکی از پارامترها ی مورد نیاز برای مطالعات منابع آب، محیط-زیست و کشاورزی است. این پارامتر بندرت در ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری می-شود و از این رو، روش های تجربی زیادی برای برآورد آن با استفاده از سایر پارامترهای هواشناسی ارائه شده است. در این تحقیق، به کمک مدل نروفازی(ANFIS) و مدل های تجربی انگستروم و هارگریوز - سامانی تابش خورشید را برآورد می کنند. برای یافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح از داده های تابش ایستگاه‌های سینوپتیک استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی در دوره آماری به ترتیب پنج ساله و هفت ساله استفاده گردید که این داده ها شامل آمار ساعات آفتابی، دمای حداکثر ، دمای حداقل و رطوبت نسبی متوسط می باشد. برای آموزش، آزمایش و اعتبارسنجی مدل‌ها به ترتیب از 60%، 25% و 15% داده های فوق استفاده گردید. در این تحقیق، دو روش تجربی که به ترتیب مبتنی بر ساعات آفتابی و دمای هوا هستند، جهت برآورد تابش روزانه خورشید درد و شهر زاهدان و بجنورد واسنجی و ارزیابی شدند. همچنین نتایج بدست آمده از مدل نروفازی با مدل های تجربی مقایسه و مشخص شد که مدل نروفازی براورد بهتری نسبت به دو مدل تجربی در بر آورد تابش دارد.

کلمات کلیدی

, تابش خورشیدی, نروفازی و مدل های تجربی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037856,
author = {جمشید پیری and انصاری, حسین and فریدحسینی, علیرضا},
title = {مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد)},
journal = {انرژی ایران},
year = {2013},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1028-3706},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {تابش خورشیدی، نروفازی و مدل های تجربی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد)
%A جمشید پیری
%A انصاری, حسین
%A فریدحسینی, علیرضا
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2013

[Download]