دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (16), شماره (6), سال (2013-9) , صفحات (14-21)

عنوان : ( اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران ( Crocus sativus L) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر )

نویسندگان: عاطفه بابایی , جواد آرشامی , علیرضا حق پرست , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: گلبرگ زعفران حاوی مقادیر زیادی از ترکیبات گلیکوزیدی، فلاونوئیدی و آنتوسیانین ها می باشد. با توجه به افزایش مصرف گیاهان دارویی در درمان بیماری ها و شناسایی اثرات جانبی آنها بر اندام های مختلف، تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات عصاره گلبرگ زعفران بر برخی متابولیت های خون در موش صحرایی نر انجام گرفته است. مواد وروش ها: بدین منظور پنج گروه شش تایی از موش های نر جنس ویستار مورد استفاده قرار گرفت. گروه کنترل نرمال سالین و چهار گروه دیگر دوزهای (mg/kg body weight) 75، 150، 225 و450 از عصاره الکلی گلبرگ زعفران را به مدت 14 روز به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. وزن بدن در روز 0، 7 و 14 اندازه گیری شد. پس از پایان دوره میزان کلسترول، تری گلیسرید، کراتینین، پروتئین تام، آلبومین و آنزیم های ALT و AST سرم خون با استفاده از کیت های بیوشیمیایی اندازه گیری شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که، میزان آلبومین به طور معنی داری افزایش و کلسترول و AST به صورت وابسته به دوز نسبت به گروه کنترل کاهش یافتند (p<0.05). مقادیر تری گلیسرید، کراتینین و پروتئین تام و همچنین میانگین افزایش وزن روزانه تغییرات معنی داری را نشان ندادندp>0.05)). نتیجه گیری: میزان افزایش درمقدار آلبومین و کاهش آنزیم های کبدی می تواند نشان دهنده ی عدم آسیب در بافت کبد می باشد. کاهش در کلسترول که احتمالا ناشی از ترکیبات فلاونوئیدی عصاره گلبرگ زعفران می باشد و عدم تاثیر بر وزن بدن، می توانند مزیتی در استفاده از گلبرگ زعفران باشند.

کلمات کلیدی

, آنزیم های کبدی, عصاره گلبرگ زعفران, لیپیدهای خون, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037859,
author = {بابایی, عاطفه and آرشامی, جواد and حق پرست, علیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران ( Crocus sativus L) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2013},
volume = {16},
number = {6},
month = {September},
issn = {1735-5338},
pages = {14--21},
numpages = {7},
keywords = {آنزیم های کبدی، عصاره گلبرگ زعفران، لیپیدهای خون، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران ( Crocus sativus L) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر
%A بابایی, عاطفه
%A آرشامی, جواد
%A حق پرست, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ 1735-5338
%D 2013

[Download]