زبانشناس, دوره (2), شماره (7), سال (2013-12) , صفحات (85-100)

عنوان : ( بررسی صور خیال شعر فروغ در دفت ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی , شیرین صمصامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی صور خیال شعر فروغ در دفت ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

کلمات کلیدی

, فروغ, استعاره, متناقض نما, نماد, تشبیه, حسامیزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037870,
author = {مرتضائی, سیدجواد and صمصامی, شیرین},
title = {بررسی صور خیال شعر فروغ در دفت ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد},
journal = {زبانشناس},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {December},
issn = {2251-970x},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {فروغ، استعاره، متناقض نما، نماد، تشبیه، حسامیزی، کنایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صور خیال شعر فروغ در دفت ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
%A مرتضائی, سیدجواد
%A صمصامی, شیرین
%J زبانشناس
%@ 2251-970x
%D 2013

[Download]