نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa )

نویسندگان: زهرا نامقی , عبدالرضا بهره مند , مجید اونق , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، امکان دسترسی گسترده و مدیریت بر پارامترها و متغیرهای هیدرولوژیکی مکانی میسر گشته است. در این مطالعه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیع مکانی WetSpa و تکنیک های GIS نقشه های ضریب رواناب پتانسیل ظرفیت چالابی آبخیز اترک با پیکسل سایز 100 متر تهیه گردید. بر اساس این نقشه ها، متوسط ضریب پتانسیل رواناب حوزه 37/0 درصد و متوسط ظرفیت ذخیره چالابی 73/1 میلیمتر به دست آمد. از کاربردهای مفید این نقشه ها این است که در مناطق سیلخیز می توان با تهیه این نقشه ها، نقاط حادثه خیز را شناسایی کرده تا بتوان مدیریت ریسک را جایگزین مدیریت بحران نمود.

کلمات کلیدی

, ضریب رواناب پتانسیل, ظرفیت ذخیره چالابی, مدل هیدررولوژیکی – توزیعی, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037874,
author = {زهرا نامقی and عبدالرضا بهره مند and مجید اونق and گل کاریان, علی},
title = {تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ضریب رواناب پتانسیل، ظرفیت ذخیره چالابی، مدل هیدررولوژیکی – توزیعی، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa
%A زهرا نامقی
%A عبدالرضا بهره مند
%A مجید اونق
%A گل کاریان, علی
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]