اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) )

نویسندگان: علی ظهوریان , علی اخترپور , علی خدایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد مخزنی سنگرد سبزواراز نوع خاکی با هسته رسی مایل، در فاصله 75 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سبزوار، در بخش ششتمد و در 3 کیلومتری بالادست روستای سنگرد احداث شده است. ارتفاعو طول تاج آن به ترتیب 43 و 430 متر بوده که در منطقه ای با خطر لرزه ای بالا واقع شده است.جهت انجام تحلیل های عددی از مجموعه نرم افزاری Geostudio نسخه 2007 استفاده شده است که یکی از قویترین برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر روش المان هایمحدود می باشد. در تحلیل استاتیکی از برنامهSigma/W و مدل رفتاری غیر خطی Duncan – Chang و در تحلیل دینامیکی از برنامهQuake/W و مدل رفتاری معادل خطی Equivalent Linear استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار SismoSignal شتاب نگاشت انتخابی متناسب با MCE منطقه اصلاح شده و در تحلیل دینامیکی از آن استفاده شده است.در نهایت مقادیر تغییر مکانهای ماندگار بدنه با استفاده از روش بلوک لغزش نیومارک و بکارگیری برنامهSlope/Wمحاسبه شده که بیشترین آن مربوط به زلزله LomaPrietaبه میزان 32 سانتیمتر می باشد. بر اساس نتایج حاصله در صورت وقوع زلزله به شدت MCL در منطقه، بدنه سد از ایمنی کافی برخوردار خواهد بود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: سد خاکی با هسته رسی, بلوک لغزش نیومارک, تحلیل دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037878,
author = {علی ظهوریان and اخترپور, علی and علی خدایی},
title = {بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: سد خاکی با هسته رسی، بلوک لغزش نیومارک،تحلیل دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد)
%A علی ظهوریان
%A اخترپور, علی
%A علی خدایی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]