یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( مدیریت سر مایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها در صنایع مختلف )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مالک یبلویی خمسلویی , حجت هاتفی مجومرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت ها در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور یافتن رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های عملکرد مالی شرکت از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجمعی استفاده می شود.از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران،آنهایی که عضو 3 صنعت «خودرو وساخت قطعات»، «مواد و محصولات دارویی» و «ماشین آلات و تجهیزات» می باشند در محدوده زمانی 1389-1380 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت ها در صنعت «ماشین آلات و تجهیزات» به صورت معنادار نمی باشد در حالی که برای دو صنعت «خودرو وساخت قطعات» و «مواد و محصولات دارویی» نتایج نشان داد که رابطه مثبت و بسیار معناداری میان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها وجود دارد. همچنین در سطح کل شرکت ها نیز نتایج همانند تحقیقات گدشته نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد. با وجود رابطه مثبت و معنادار میان مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی در سطح کل شرکت ها، این رابطه برای صنایع مختلف مصداق نداشته و نمی-توان در سطوح کل صنایع بیان نمود که مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیرگذار می باشد.

کلمات کلیدی

, سودآوری, مدیریت سرمایه در گردش, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037895,
author = {عباس زاده, محمدرضا and مالک یبلویی خمسلویی and هاتفی مجومرد, حجت},
title = {مدیریت سر مایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها در صنایع مختلف},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سودآوری، مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت سر مایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها در صنایع مختلف
%A عباس زاده, محمدرضا
%A مالک یبلویی خمسلویی
%A هاتفی مجومرد, حجت
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]