یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , سعید فلاحی , شکوفه صفدری نیا , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه فعالیت های تجاری ،توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشته و به طبع این مدیریت را پیچیده کرده است . تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیت های عملیاتی در دوره عادی معمولا سالانه به سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونه ای که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود . بنابراین سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیم های مالی نقش برجسته ای دارد . هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری می باشد. برای این منظور پنجاه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از هفت صنعت برای یک دوره پنج ساله (1386-1390) مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تعیین استراتژی های سرمایه در گردش از نسبت های مالی، و برای محاسبه فرصت های سرمایه گذاری از روش مورد استفاده بیکی جکی و فردیناند (1999) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از تفاوت معنی دار فرصت های سرمایه گذاری در بین صنایع مختلف می باشد؛ اما در رابطه با آزمون فرضیه دوم نتیجه بدست آمده نشان دهنده عدم تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری دارد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی:سرمایه در گردش, فرصت های سرمایه گذاری, نسبت های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037896,
author = {عباس زاده, محمدرضا and فلاحی, سعید and شکوفه صفدری نیا and علی علیزاده},
title = {بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی:سرمایه در گردش، فرصت های سرمایه گذاری، نسبت های مالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A فلاحی, سعید
%A شکوفه صفدری نیا
%A علی علیزاده
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]