دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک )

نویسندگان: زهرا نامقی , عبدالرضا بهره مند , مجید اونق , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیل به عنوان یک چالش زیست محیطی در حوزه های آبخیز و پیش بینی آن با رویکردهای دقیق و سریع همواره مورد توجه آبخیزنشینان، مدیران و برنامه ریزان بوده است. بدین منظور در این تحقیق شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب و برآورد رواناب سطحی و هیدروگراف سیل با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی انتقال آب و انرژی (WetSpa ) صورت گرفت. در مدل WetSpa رواناب حوزه با استفاده از مدل انتقال موج پخشی مبتنی بر شیب، سرعت جریان و ویژگی های توزیعی در طول مسیرهای جریان روندیابی می شود. حوزه آبخیز اترک با مساحتی حدود 1163900 هکتار یکی از حوزه های بزرگ شمال ایران بوده و بارش متوسط سالانه آن تقریبا 283 میلیمتر می باشد. داده های هواشناسی سال های 1383 تا 1390 شامل بارش از 25 ایستگاه، دما و تبخیر اندازه گیری شده از 5 ایستگاه به عنوان داده های ورودی مدل استفاده شد. برای اجرای مدل سه نقشه پایه شامل مدل رقومی ارتفاع، کاربری اراضی و تیپ خاک با ابعاد سلولی 100متر تهیه شدند. نتایج شبیه سازی تطابق نسبتا خوبی بین هیدروگراف های محاسبه شده و اندازه گیری شده در خروجی حوزه نشان داد. مدل بر اساس معیار ناش- ساتکلیف، هیدروگراف های روزانه را با دقتی بیش از 60 درصد برای دوره واسنجی و بر اساس معیار تطبیق داده شده ناش- ساتکلیف، دبی های حداکثر را با دقت 77درصد برآورد می کند. با توجه به خروجی مدل و فاکتورهای هیدرولوژیکی با توزیع مکانی در هر گام زمانی مدل قابلیت آنالیز اثرات توپوگرافی، بافت خاک و کاربری اراضی در رفتار هیدرولوژیکی حوزه را دارد.

کلمات کلیدی

, سیل, شبیه سازی, فرآیند بارش- رواناب, رواناب سطحی, مدل WetSpa
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037898,
author = {زهرا نامقی and عبدالرضا بهره مند and مجید اونق and گل کاریان, علی},
title = {کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیل، شبیه سازی، فرآیند بارش- رواناب، رواناب سطحی، مدل WetSpa},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک
%A زهرا نامقی
%A عبدالرضا بهره مند
%A مجید اونق
%A گل کاریان, علی
%J دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
%D 2013

[Download]