مرتع و آبخیزداری, دوره (66), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (461-471)

عنوان : ( کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع دربرآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک )

نویسندگان: علی گل کاریان , داود داودی مقدم , سید امیر نقیبی , مسعود عشقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک بدون شک یکی از مهمترین مسائل و مشکلات موجود در عرصه های طبیعی کشور بوده و تاثیر مخربی بر اکوسیستم های مرتعی دارد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی توانایی و قابلیت مدل RHEM در برآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک در حوزه آبخیز زوجی شهید نوری کاخک انجام شد. مدل RHEM یک مدل ریاضی، توزیعی و فیزیکی است که قادر به شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی و فرسایشی از طریق اطلاعات اقلیم و خصوصیات دامنه است. اندازه گیری میزان رسوب در 18 پلات فرسایشی در دو زیر حوزه شاهد و نمونه صورت گرفت. به منظور اجرای مدل، پارامتر های اقلیم، بافت خاک، طول شیب، تندی شیب، تاج پوشش و پوشش زمین اندازه گیری و با ورود به مدل مقادیر رسوب و رواناب سالانه برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد بین داده های مشاهده ای و برآوردی چه در بررسی کلیه پلات های فرسایشی و چه در بررسی میانگین داده ها در سه جهت مختلف قرار گیری پلات ها می باشد. همچنین نتایج مبین توانایی مدل در تعیین تاثیر کمی اقدامات مختلف حفاظت خاک در فرآیند های هیدرولوژیکی و فرسایش خاک است. در مجموع بررسی ها بیانگر توانایی مناسب مدل جهت کاربرد در دامنه های مرتعی مشابه با شرایط تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی

, RHEM, مناطق خشک, کاخک, پلات , رسوب, رواناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037902,
author = {گل کاریان, علی and داود داودی مقدم and سید امیر نقیبی and مسعود عشقی زاده},
title = {کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع دربرآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2013},
volume = {66},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5044},
pages = {461--471},
numpages = {10},
keywords = {RHEM، مناطق خشک، کاخک، پلات ، رسوب، رواناب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع دربرآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک
%A گل کاریان, علی
%A داود داودی مقدم
%A سید امیر نقیبی
%A مسعود عشقی زاده
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2013

[Download]