مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (9), شماره (16), سال (2013-3) , صفحات (17-39)

عنوان : ( نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی )

نویسندگان: حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف عمده نظام آموزش دانشگاهی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، آموزش عالی وارد عرصه جدیدی شده که مولفه کیفیت از مشخصه های اصلی آن محسوب می شود، شناسایی عوامل کیفی موثر بر توسعه تفکر انتقادی دانشجویان ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد. لذا مطالعه حاضر که از نظر روش، پیمایشی و از نوع همبستگی است، با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های چهارگانه آن در تفکر انتقادی دانشجویان صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که بین کیفیت تدریس و تفکر انتقادی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد (55/0r=، 001/0>p). از بین مولفه های چهارگانه روش تدریس، مولفه طرح درس کم ترین رابطه (20/0r=، 05/0>p) و مولفه رابطه بین فردی بیشترین رابطه (52/0r=،001/0>p) را با تفکر انتقادی دانشجویان دارد. کیفیت تدریس اساتید قادر به پیش بینی 30% از تفکر انتقادی دانشجویان است (001/0p<، 65/62= (147،1)F). مولفه روابط بین فردی، بیشترین قدرت پیش بینی برای تفکر انتقادی دانشجویان را دارد (001/0، p<23/5t=). علی رغم شواهد مبتنی بر نقش کیفیت تدریس در تفکر انتقادی دانشجویان، شایسته است که در نظام آموزش عالی، توجه به بعد کیفی تدریس به صورت یک امر حرفه ای برای اساتید تلقی شود

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, کیفیت تدریس, برنامه درسی, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037903,
author = {پاک مهر, حمیده and جعفری ثانی, حسین and سعیدی رضوانی, محمود and کارشکی, حسین},
title = {نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی},
journal = {مطالعات روان شناسی تربیتی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {16},
month = {March},
issn = {2228-6683},
pages = {17--39},
numpages = {22},
keywords = {تفکر انتقادی، کیفیت تدریس، برنامه درسی، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی
%A پاک مهر, حمیده
%A جعفری ثانی, حسین
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات روان شناسی تربیتی
%@ 2228-6683
%D 2013

[Download]