دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (31), شماره (127), سال (2013-12) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی )

نویسندگان: راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کوکایین محرک سیستم عصبی مرکزی و مهارکننده‌ی بازجذب مونوآمین‌ها می‌باشد. مونوآمین‌های سروتونین و نوراپی‌نفرین در بروز اثرات ضد التهابی و تنطیم سیستم ایمنی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز سیستمیک و نخاعی کوکایین (مهارکننده‌ی غیر انتخابی بازجذب مونوآمین‌ها) بر ادم التهابی پا و بررسی نقش میانجی عصبی سروتونین در سطح نخاع در بروز این اثرات بود. روش‌ها: موش‌های صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) در 8 گروه قرار گرفتند: سالین به صورت تجویز داخل صفاقی (Intraperitoneal یا i.p)، سالین/DMSO (Dimethyl sulfoxide) (i.p)، کوکایین 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن (i.p)، سالین به صورت تجویز داخل نخاعی (Intrathecal یا i.t)، سالین/DMSO (i.t)، کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t)، سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم (i.t) و سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم/ کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t). تزریق کف پایی فرمالین منجر به بروز التهاب گردید. یافته‌ها: اثرات ضد التهابی کوکایین در گروه‌های کوکایین 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن (i.p) (001/0 > P) و کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t) (001/0 > P) محسوس بود. در گروه سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم (i.t) تأثیری روی التهاب مشاهده نشد و در گروه سیپروهپتادین 10 میکرولیتر در 33 میکروگرم/ کوکایین 10 میکرولیتر در 100 میکروگرم (i.t)، بخشی از اثرات ضد التهابی کوکایین با تجویز سیپروهپتادین کاهش یافت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: پایانه‌های نورون‌های سروتونرژیک که از مراکز بالاتر به نخاع می‌آیند با نورون‌های موجود در سطح نخاع مانند فیبرهای آوران اولیه برهم‌کنش می‌دهند. احتمال دارد که مهار فیبرهای آوران اولیه توسط سروتونین، باعث مهار رهایش عوامل التهابی از آن‌ها و بروز اثرات ضد التهابی کوکایین ‌شود.به نظر می‌رسد مهار گیرنده‌های سروتونین در سطح نخاع با تجویز نخاعی سیپروهپتادین بخشی از این اثرات ضد التهابی کوکایین را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, کوکایین, التهاب, سروتونین, سیپروهپتادین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037906,
author = {مهدی نیا, راهبه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی},
journal = {دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School},
year = {2013},
volume = {31},
number = {127},
month = {December},
issn = {1735-854x},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {کوکایین، التهاب، سروتونین، سیپروهپتادین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی
%A مهدی نیا, راهبه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School
%@ 1735-854x
%D 2013

[Download]