شنوایی شناسی- Audiology, دوره (23), شماره (3), سال (2014-8) , صفحات (82-89)

عنوان : ( رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده )

نویسندگان: فریده نظرزاده رمضانی , نجمه فضلعلی , نفیسه مظفری , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: توانایی درک این موضوع که دیگران واجد حالات ذهنی‌ هستند که می‌تواند با حالات ذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد، تئوری ذهن نامیده می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تئوری ذهن و رابطه آن با کنش‌های اجرایی در کودکان عادی، ناشنوا و کاشت حلزون صورت گرفت. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شهر مشهد تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 30 نفر از کودکان در گروه سنی12-8 سال انتخاب شدند. برای اندازه گیری تئوری ذهن از آزمون نگره ذهن و برای سنجش کنش های اجرایی از آزمون عصب روانشناختی و شخصیتی کولیج (2002) استفاده شد. داده ها با استفاده از همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون کروسکال و الیس به دست آمد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه در نمره تئوری ذهن و در خرده مقیاس‌های کنش‌های اجرایی وجود دارد. بین گروه عادی و ناشنوا (1 0/0P= ) و همچنین بین گروه ناشنوا و کاشت حلزون ( 01/0=P )در متغیر برنامه ریزی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج همبستگی نشان داد که بین تئوری ذهن و کنش‌های اجرایی بطور کلی و بین تئوری ذهن با هریک از خرده مقیاس های کنش های اجرایی در این سه گروه همبستگی وجود ندارد. نتیجه گیری : بر اساس این یافته ها ،کودکان ناشنوا و کاشت حلزون در زمینه تئوری ذهن و کنش‌های اجرایی در مقایسه با کودکان عادی عملکرد ضعیف‌تری دارند.

کلمات کلیدی

, نظریه ذهن, کنش‌های اجرایی, ناشنوا, کاشت حلزون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037925,
author = {نظرزاده رمضانی, فریده and فضلعلی, نجمه and مظفری, نفیسه and مشهدی, علی},
title = {رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده},
journal = {شنوایی شناسی- Audiology},
year = {2014},
volume = {23},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-1936},
pages = {82--89},
numpages = {7},
keywords = {نظریه ذهن، کنش‌های اجرایی، ناشنوا، کاشت حلزون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده
%A نظرزاده رمضانی, فریده
%A فضلعلی, نجمه
%A مظفری, نفیسه
%A مشهدی, علی
%J شنوایی شناسی- Audiology
%@ 1735-1936
%D 2014

[Download]