اندیشه مدیریت راهبردی, سال (2014-9)

عنوان : ( کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد )

نویسندگان: سعید مرتضوی , شمس الدین ناظمی , محمد مهرآیین , حسن جعفریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار سیاسی در سازمان، موضوعی متناقض نماست و به رغم وجود دیدگاه دو قطبی -مثبت و منفی- نسبت به آن، جزء لاینفک زندگی سازمانی است. این پدیده در سازمان های ایرانی با توجه به سلطه نسبی سازمان غیررسمی بر سازمان رسمی و تمایل به قانو نگریزی، پدیده ای رایج است. مطالعه حاضر به دنبال شناخت رفتارهای رایج سیاسی و منطق استفاده از این رفتارها به دست مدیران بخش خصوصی بود. بدین منظور با استفاده از نظریه داده بنیاد با 21 مدیر نمونه استانی در بخش خصوصی مصاحبه عمیق به عمل آمد. نتایج حاصل از پژوهش، 20 رفتار شایع سیاسی را شناخت و مفهو مسازی کرد. طبقه بندی و بررسی رفتارهای شناخته نشان داد که قدرت، صرفاً کلید واژه نوع شناسی رفتارها نیست بلکه با توجه به ماهیت خصوصی بودن واحدها، این نحوه استفاده از قدرت برای نفوذ در دو شکل نرم و سخت و نیز کنشی یا واکنشی است که به توصیف رفتار سیاسی مدیران و تمایز بین رفتار آنها در قالب مواجهه و اثرگذاری م یپردازد.

کلمات کلیدی

, قدرت, سیاست, رفتار سیاسی, نفوذ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037941,
author = {مرتضوی, سعید and ناظمی, شمس الدین and مهرآیین, محمد and حسن جعفریانی},
title = {کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد},
journal = {اندیشه مدیریت راهبردی},
year = {2014},
month = {September},
issn = {2008-0751},
keywords = {قدرت، سیاست، رفتار سیاسی، نفوذ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد
%A مرتضوی, سعید
%A ناظمی, شمس الدین
%A مهرآیین, محمد
%A حسن جعفریانی
%J اندیشه مدیریت راهبردی
%@ 2008-0751
%D 2014

[Download]