کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی, دوره (14), شماره (26), سال (2013-9) , صفحات (9-34)

عنوان : ( روایت شناسی داستان فرود سیاوش )

نویسندگان: مینا بهنام , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکر روایت‌شناسی در قالب تحلیل ساختاری متونن به ما امکان می‌دهد تا از طریق بررسی فرم یک اثر ادبی به نظام معنایی فراسوی آن دست یابیم. همچنین از گذر برسی ساختار و عناصر شکل‌دهندۀ روایت‌ها ، در آثار ی که حاوی قصه‌ها و روایت‌های گوناگون از یک ژانر ادبی ادبی مانند حماسه هستند دریابیم که اصولی واحد، مشابه و تکرار شونده وجود دارد که در میان داستانها و روایت‌های موجود در یک اثر ادبی مشابهت ایجاد می‌کند. بر این اساس داستان فرود از شاهنامه فردوسی را برگزیدیم تا با رویکردی روایت‌شناسانه مورد بررسی و بازکاوی قرار دهیم و نقش فردوسی را در مقام راوی_ نویسندۀ تلویحی در این روایت روشن کنیم. بررسی داستان نشان می‌دهد که عنصر دگردیسی و استحالۀ شخصیت در روند روایت و شکل‌گیری پی‌رفت‌ها تأثیر نهاده است و طوس که در پی‌رفت نخستین داستان، نقش قهرمان را بر عهده دارد، در پی‌رفت دوم با گونه‌ای دگردیسی کرداری به قهرمان دروغین یا ضدقهرمان بدل می‌شود و کارکرد و نقش دیگری م ‌یابد. همچنین در پایان این برریس می‌توان بهرام را که بر بنیاد کارکردهای مثبت وی به عنوان قهرمان برتر در داستان معرفی کرد. وجود هفت کارکرد متفاوت از لالگوی روایی پراپ در داستان مورد نظر از تفاوت نوع روایتگری فردوسی در شاهنامه در مقایسه با روایتگری در داستان‌های عامیانه حکایت می‌کند و می‌تواند به عنوان یکی از ضعف‌های این الگوی روایی در تحلیل متون روایی مبنی بر وجود الگویی ثابت برای همۀ روایتها می‌باشد.

کلمات کلیدی

, روایت شناسی, کارکرد شخصیت, قهرمان, ضدقهرمان, دگردیسی قهرمان, توالی رویدادها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037955,
author = {بهنام, مینا and یاحقی, محمدجعفر},
title = {روایت شناسی داستان فرود سیاوش},
journal = {کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی},
year = {2013},
volume = {14},
number = {26},
month = {September},
issn = {1735-9589},
pages = {9--34},
numpages = {25},
keywords = {روایت شناسی،کارکرد شخصیت، قهرمان، ضدقهرمان، دگردیسی قهرمان، توالی رویدادها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روایت شناسی داستان فرود سیاوش
%A بهنام, مینا
%A یاحقی, محمدجعفر
%J کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
%@ 1735-9589
%D 2013

[Download]