پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (215-225)

عنوان : ( ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی نور دریافتی در کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1388 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل کشت خالص لوبیا، کشت خالص ارزن، کشت مخلوط افزایشی ارزن و لوبیا و تیمار شاهد بدون گیاه بودند. در این آزمایش شاخص تنوع شانون و شاخص تشابه سورنسون در شش مرحله نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفتند. در مراحل مختلف نمونه‌گیری تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایش وجود داشت. در مرحله اول کمترین تنوع علف‌های هرز در تیمار کشت مخلوط مشاهده شد اما در سایر مراحل این تیمار با سایر تیمار‌ها تفاوت معنی‌داری نشان نداد. بیشترین تنوع علف‌های هرز در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج شاخص سورنسون نشان داد که در طی سه مرحله ابتدایی نمونه گیری میزان تشابه تیمار کشت مخلوط با شاهد یک روند نزولی را داشت. از مدل INTERCOM برای شبیه سازی نور دریافتی استفاده شد. نتایج نشان داد که در جذب مؤثر نور، ارتفاع گیاه و نحوه توزیع برگ‌ها در کانوپی مؤثرتر از شاخص سطح برگ است. در کانوپی مخلوط به علت تفاوت‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه، جذب نور به طور موثرتری صورت گرفت، در نتیجه بیشترین تداخل در جذب نور توسط علف‌های‌هرز ایجاد شد.

کلمات کلیدی

تنوع علف‌های هرز؛ شاخص شانون؛ شاخص سورنسون؛ شبیه سازی جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037972,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and سنجانی, سارا},
title = {ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {215--225},
numpages = {10},
keywords = {تنوع علف‌های هرز؛ شاخص شانون؛ شاخص سورنسون؛ شبیه سازی جذب نور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سنجانی, سارا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2013

[Download]