مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (1-13)

عنوان : ( سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن )

نویسندگان: سارا آرین منش , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مسئله سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن بررسی می شود. بدین منظور، سه ماده ترمیم انتخاب شده و تاثیر ویژگی های مختلف این مواد بر سازگاری بتن اولیه و مواد ترمیم بررسی می گردد. به منظور شناخت خصوصیات مکانیکی مواد، آزمایش های مقاومت فشاری، کششی و خمشی بر روی مصالح ترمیم و بتن اولیه انجام شد. برای نمونه های مرکب نیز آزمایش های مقاومت پیوستگی برش مایل و خمش سه نقطه ای تیر مرکب انجام گرفت. سطح تماس دو ماده در نمونه های مرکب به دو روش صاف و سند بلاست شده آماده سازی شده و دو روش کلی برای عمل آوری مصالح ترمیم در نظرگرفته شده است. تأثیر پارامترهای مختلف بر سازگاری بتن اولیه و مصالح ترمیم مورد بررسی قرار گرفته اند. این پارامترها شامل تأثیر تفاوت در مقاومت فشاری و خمشی ماده ترمیم و بتن اولیه، تأثیر مقاومت پیوستگی برش مایل، تأثیر تفاوت در روش عمل آوری ماده ترمیم و تأثیر بافت سطح تماس می باشند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات بر روی پارامترهای بررسی شده در این پژوهش می توان پارامترهای «نسبت مقاومت خمشی» در شرایط عمل آوری مرطوب و «مقاومت پیوستگی» در شرایط عمل آوری مرطوب و سطح تماس زبر را بر سازگاری بین مصالح ترمیم و بتن اولیه موثر دانست. سایر پارامترهای مورد بررسی رابطه معنی داری با سازگاری از خود نشان ندادند. سازگاری بین مصالح ترمیم و بتن اولیه به میزان قابل ملاحظه ای متأثر از روش عمل آوری ماده ترمیم است. مصالح ترمیم مورد بررسی در این پژوهش در شرایط عمل آوری ترکیبی سازگاری بهتری با بتن اولیه از خود نشان دادند. مود شکست تیر مرکب نیز تحت تأثیر روش آماده سازی سطح قرار دارد.

کلمات کلیدی

, ترمیم بتن, سازگاری, مقاومت پیوستگی, بافت سطح تماس, روش عمل آوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037973,
author = {آرین منش, سارا and اصفهانی, محمدرضا},
title = {سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2013},
volume = {43},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7918},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {ترمیم بتن، سازگاری، مقاومت پیوستگی، بافت سطح تماس، روش عمل آوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن
%A آرین منش, سارا
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2013

[Download]