علوم قرآن و حدیث, دوره (44), شماره (88), سال (2012-9) , صفحات (95-115)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن )

نویسندگان: منصور معتمدی , ولی عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوگوس یکی از مفاهیم مهم در اکثرمکاتب فلسفی ودینی است.این مفهوم در فلسفه یونان باستان،عهد عتیق درنزد فیلون یهودی ومسیحیت به چشم می خورد.در مسیحیت عیسی(ع)با لوگوس یکی گرفته شده است.از طرفی در قرآن هم وی کلمۀ خدا نامیده شده است.با توجه به این نکته خواه ناخواه در وهله اول بین دو دین مسیحیت و اسلام در زمینه لو گوس /کلمه تشابهی به چشم می خورد ......

کلمات کلیدی

, قرآن, لوگوس, کلمه, عهدعتیق, فیلون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037987,
author = {معتمدی, منصور and عبدی, ولی},
title = {بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {44},
number = {88},
month = {September},
issn = {2008-9120},
pages = {95--115},
numpages = {20},
keywords = {قرآن،لوگوس،کلمه،عهدعتیق،فیلون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن
%A معتمدی, منصور
%A عبدی, ولی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2012

[Download]