چشم انداز مدیریت دولتی, شماره (22), سال (2015-8) , صفحات (83-102)

عنوان : ( راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران )

نویسندگان: محمد مهرآیین , آذر کفاش پور , یزدان منصوریان , محسن فرهادی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نرخ بالای تغییرات در سطح مدیران دولتی که منجر به ظهور تعداد قابل ملاحظه ای از مدیران تازه کار در این بخش شده است ، جای خالی الگویی که بتواند راهنمای این مدیران در عرصۀ پیچیدۀ مدیریت دولتی باشد، به شدت احساس می شود. از طرفی به دلیل فقدان مطالعات بومی در این زمینه ، محققان بر آن شدند تا با بهره گیری از تجارب مدیران دولتی اثربخش، الگویی را تدوین نمایند که اولا بر مبنای داده های واقعی بنا شده باشد و دوما از فضای مدیریت دولتی ایران برخاسته باشد. بدین منظور و با علم به اینکه روش های کیفی به ویژه روش نظریه پردازی داده بنیاد می توانند چنین دستاوردهایی را در اختیار قرار دهند، مقرر شد تا بر اساس این شیوه با مدیران دولتی اثربخش(درمجموع 25 نفر)مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته انجام شود تا به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که: « به نظر شما اگر مدیران تازه کار، بخواهند به مدیرانی اثربخش(با عملکرد برتر )تبدیل شوند باید چگونه عمل کنند؟»پس از تحلیل داده ها و با استفاده از نرم افزار8Nvivo مشخص شد که مدیران تازه کار برای تبدیل شدن به مدیرانی اثربخش باید چهار راهبرد را در دستور کار خود قرار دهند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: راهبردهای مدیریت بر خود، راهبردهای مدیریت بر کار ، راهبردهای مدیریت بر دیگران و راهبردهای مرتبط با محیط.

کلمات کلیدی

, مدیران تازهکار؛ مدیریت اثربخش, سازمانهای دولتی؛ شایستگی های مدیریتی؛ مدیریت در ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037992,
author = {مهرآیین, محمد and کفاش پور, آذر and یزدان منصوریان and فرهادی نژاد, محسن},
title = {راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2015},
number = {22},
month = {August},
issn = {2251-6069},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {مدیران تازهکار؛ مدیریت اثربخش، سازمانهای دولتی؛ شایستگی های مدیریتی؛ مدیریت در ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران
%A مهرآیین, محمد
%A کفاش پور, آذر
%A یزدان منصوریان
%A فرهادی نژاد, محسن
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2015

[Download]