همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20

عنوان : ( نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , علیرضا کوچکی , هما عزیزی , روشنک شهریاری احمدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی نقش اندازه بنه، کاربرد کودها و بقایای آلی و محلول پاشی بر گلدهی، عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده، آزمایشی در سال 92-1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 24 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. عامل اول، دوم و سوم این آزمایش به ترتیب شامل اندازه بنه در سه سطح (1/0 تا 4 گرم، 1/4 تا 8 گرم و 1/8 تا 12 گرم)، منابع تغدیه آلی در چهار سطح (کود گاوی، ورمی کمپوست، کمپوست (حاصل بقایای بابونه) و شاهد) و کاربرد عناصر میکرو در دو سطح (محلول پاشی و عدم محلول پاشی) بود. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین، بیشترین تعداد گل، عملکرد گل تر و خشک و عملکرد کلاله خشک زعفران، به طور معنی دار در نتیجه کشت بنه های 1/8 تا 12 گرمی زعفران به دست آمد. در بین منابع تغدیه آلی، کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بیشترین تاثیر را در افزایش معنی دار تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران داشت. علاوه بر این، در بین منابع تغذیه آلی، بیشترین درصد و مقدار جذب فسفر در بنه های دختری زعفران به طور معنی دار به ترتیب در نتیجه کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست به دست آمد. همچنین اثر کاربرد عناصر میکرو به صورت محلول پاشی در افزایش تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, عملکرد کلاله, عناصر میکرو, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038002,
author = {سیدی, سیدمحمد and کوچکی, علیرضا and عزیزی, هما and شهریاری احمدی, روشنک},
title = {نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {عملکرد کلاله، عناصر میکرو، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده
%A سیدی, سیدمحمد
%A کوچکی, علیرضا
%A عزیزی, هما
%A شهریاری احمدی, روشنک
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2013

[Download]