سومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20

عنوان : ( بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد گل ودانه و مقادیر عناصر ماکرو درگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) )

نویسندگان: امیرعلی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی درصد ومیزان عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفروپتاسیم و نقش این عناصر در رشدگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) در واکنش به مصرف ورمی کمپوست و کود اوره، آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از سه سطح کاربرد ورمی کمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هکتار) و پنج سطح کاربرد کود اوره (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد مصرف متداول (معادل 200 کیلوگرم کود اوره در هکتار)) تعیین شدند. بر اساس نتایج بدست آمده مصرف کود ورمی کمپوست نقش موثری در افزایش سطح برگ، وزن گل در بوته و عملکرد دانه گل ختمی داشت. بطوریکه در نتیجه مصرف 10 تن در هکتار ورمی کمپوست وزن گل در بوته و عملکرد دانه گل ختمی به ترتیب تا بیش از دو و سه برابر افزایش یافت. همچنین نتایج آزمایش حاکی از نقش موثر کاربرد کود اوره در افزایش معنی دار وزن گل و عملکرد دانه گل ختمی بود. با این وجود اثرات متقابل ورمی کمپوست و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گل ختمی معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: عملکرد روغن, عملکرد موسیلاژ, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038031,
author = {صادقی, امیرعلی and کیومرث بخش کلارستاقی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد گل ودانه و مقادیر عناصر ماکرو درگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.)},
booktitle = {سومین همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: عملکرد روغن، عملکرد موسیلاژ، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد گل ودانه و مقادیر عناصر ماکرو درگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.)
%A صادقی, امیرعلی
%A کیومرث بخش کلارستاقی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J سومین همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2013

[Download]