زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (267-290)

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌غرب گناباد )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محراب مرادی نقندر , لنگ فارمر , چارلز استرن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی کلاته آهنی در 27 کیلومتری جنوب‌غرب گناباد در استان خراسان رضوی قرار گرفته، از نظر تقسیمات ساختاری در شمال بلوک لوت واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای رسوبی دگرگون‌شده سازند شمشک است که توده های نفوذی نیمه‌عمیق مونزونیتی در آنها نفوذ نموده اند. این توده های نفوذی در نمونه های کمتر آلتره، دارای پذیرفتاری مغناطیسی کمتر از SI 5-10×25 است که نشان می دهد از نوع گرانیتوئیدهای سری ایلمنیت و احیایی هستند. آلتراسیون های آرژیلیک، سیلیسی، پروپیلیتیک و هماتیتی در سنگهای دگرگونی و توده های مونزونیتی دیده می شود و زون آرژیلیک، مهمترین آلتراسیون منطقه است. کانی سازی منطقه در سطح به ‌شکل دو رگه سیلیسی- سولفیدی با امتداد شمال‌غربی- جنوب‌شرقی دیده می شود که بخش اعظم کانیهای سولفیدی اکسید شده اند. در مطالعه مغزه ها، کانی سازی رگه‌چه‌ای و افشان در توده های مونزونیتی و سنگهای دگرگونی اطراف شناسایی شد. 8 نوع رگه‌چه و رگه در مطالعات زیرسطحی مشخص شد که بیشترین تراکم آنها تا 38 عدد در متر در واحد بیوتیت مونزونیت پورفیری است. کانیهای اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت و کانیهای ثانویه شامل مالاکیت، کریزوکولا، هماتیت و گوتیت همراه با باطله کوارتز و سیدریت است. ناهنجاریهای بالای ژئوشیمیایی از عناصر مس، سرب، روی، قلع، آرسنیک و طلا در رگه ها و رگه‌چه های کانی سازی در سطح زمین و مغزه ها دیده می شود، به‌طوری‌که حداکثر مس تا بیش از 6/0 درصد، آرسنیک، سرب و روی تا بیش از 1 درصد، طلا تا 150 میلی‌گرم در تن و قلع تا 133 گرم در تن اندازه گیری شد. لازم به ذکر است مقدار قلع در رگه ای در شمال محدوده (رودگز) تا بیش از 1 درصد می رسد. براساس شواهد آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی، احتمالاً کانی سازیهای قلع با گرانیتوئیدهای احیایی کرتاسه در ارتباط است. براساس سن سنجی به‌روش U-Pb در کانی زیرکن، سن توده های مونزونیتی مرتبط با کانی سازی منطقه کلاته آهنی معادل 109 میلیون سال (کرتاسه تحتانی) است. مقادیر نسبت 87Sr/86Sr اولیه (710189/0 تا 710647/0) و نسبت 143Nd/144Nd اولیه (512113/0 تا 512270/0) در این توده ها نیز نشأت گرفتن ماگما از پوسته قاره ای را نشان می دهد. بدون شک این پژوهش پنجره ای متفاوت از فعالیتهای ماگمایی بلوک لوت و جایگاه تکتونوماگمایی آن و کانی سازی قلع- مس مرتبط با آن را در شرق ایران مشخص کرده که می تواند گامی برای اکتشاف هرچه بیشتر این نوع کانی سازی و توده های نفوذی مربوط به آن در دیگر نقاط بلوک لوت باشد.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, کلاته آهنی, کانی سازی, ژئوشیمی, سن سنجی زیرکن, ایزوتوپ های رادیوژنیک, کرتاسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038032,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and مرادی نقندر, محراب and لنگ فارمر and چارلز استرن},
title = {زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌غرب گناباد},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-7306},
pages = {267--290},
numpages = {23},
keywords = {بلوک لوت، کلاته آهنی، کانی سازی، ژئوشیمی، سن سنجی زیرکن، ایزوتوپ های رادیوژنیک، کرتاسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌غرب گناباد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A مرادی نقندر, محراب
%A لنگ فارمر
%A چارلز استرن
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2013

[Download]