پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (483-492)

عنوان : ( تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت(Zea Mays L) و لوبیا( Phaseolus vulgaris L ) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علفهای هرز در شرایط اقلیمی زنجان )

نویسندگان: لیلا منصوری , خلیل جمشیدی , مهدی راستگو , جلال صبا , حامد منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ل علفهای هرز در شرایط آب و هوایی زنجان، آزمایشی در سال 1389 بهصورت طرح اسپلیتپلات در قالب طرح بلوکهایکامل تصادفی در 3 تکرار 80 درصد تراکم بهینه ،60 ،40 ، به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل الگوهای مختلف کشت مخلوط افزایشی ذرت و لوبیا در 6 سطح شامل افزودن 20 لوبیا به تراکم بهینه ذرت به همراه کشت خالص هردوگونه و عامل فرعی شامل کنترل علف های هرز در دو سطح کنترل و عدم کنترل بود. نمونهگیری از تراکم و بیوماس علفهای هرز در طول فصل رشد به منظور مقایسه میزان کنترل علفهای هرز بین تیمارهای مختلف کشت مخلوط و خالص صورت گرفت و در زمان برداشت نیز عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان ذرت و لوبیا اندازهگیری شد و در نهایت با استفاده از شاخص های ارزیابی کشت مخلوط، سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین کنترل علف های هرز در کشت مخلوط افزایشی 80 درصد لوبیا بدست آمد ( 70 درصد کاهش نسبت به کشت خالص ذرت). در شرایط عدمکنترل علفهایهرز ، بیشترین ( 7813 کیلوگرم در هکتار) و کمترین ( 6530 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه ذرت به ترتیب در کشتمخلوط افزایشی 60 درصد و کشت خالص ذرت حاصل شد . در تمام شاخصهای ارزیابی کشتمخلوط، نسبتهای مختلف افزایشی کشتمخلوط نسبت به تک کشتی هر دو گیاه، برتری نشان داد. بیشترین سودمندی در کشت - (IA) و شاخص سودمندی کشت مخلوط (AYL) کاهش یا افزایش عملکرد واقعی ،(LER) براساس شاخصهای نسبت برابری زمین در کشت مخلوط افزایشی 60 درصد لوبیا و در شاخص ضریب ازدحام نسبی (RVT) مخلوط افزایشی 80 درصد لوبیا و براساس شاخص کلارزش نسبی برای تیمار افزایشی 40 درصد لوبیا بدستآمد. (RCC)

کلمات کلیدی

, شاخص ارزیابی کشت مخلوط, نسبت برابری زمین, سودمندی مخلوط, کل ارزش نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038044,
author = {لیلا منصوری and خلیل جمشیدی and راستگو, مهدی and جلال صبا and منصوری, حامد},
title = {تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت(Zea Mays L) و لوبیا( Phaseolus vulgaris L ) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علفهای هرز در شرایط اقلیمی زنجان},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-1472},
pages = {483--492},
numpages = {9},
keywords = {شاخص ارزیابی کشت مخلوط، نسبت برابری زمین، سودمندی مخلوط، کل ارزش نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت(Zea Mays L) و لوبیا( Phaseolus vulgaris L ) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علفهای هرز در شرایط اقلیمی زنجان
%A لیلا منصوری
%A خلیل جمشیدی
%A راستگو, مهدی
%A جلال صبا
%A منصوری, حامد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]