پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (401-407)

عنوان : ( مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی )

نویسندگان: ویدا مختاری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارآیی مصرف آب یکی از موارد حصول به پایداری تولید می باشد. به منظور برآورد و مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سه تکرار و 6 تیمار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 6 گونه ذرت، گلرنگ، کنجد بعنوان گیاهان زراعی و ختمی، شاهدانه و پنیرک بعنوان گیاهان دارویی بود. تیمارهای مورد آزمایش از نظر کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت اختلاف معنی داری نشان دادند. ذرت با تولید 35700 کیلوگرم در هکتار ماده خشک و 12500 کیلوگرم در هکتار دانه و با مصرف 6770 متر مکعب آب در هکتار بالاترین کارآیی مصرف آب به میزان 2/5 گرم ماده خشک در کیلوگرم آب مصرفی و 8/1 گرم دانه در کیلوگرم آب مصرفی را داشت. ختمی با 3900 کیلوگرم در هکتار ماده خشک، 307 کیلوگرم در هکتار دانه، با 92 کیلوگرم در هکتار برگ و 90 کیلوگرم در هکتار گل با مصرف 7530 متر مکعب آب در هکتار کمترین کارآیی مصرف آب به میزان 5/0 گرم ماده خشک در کیلوگرم آب مصرفی، 04/0 گرم دانه در کیلوگرم آب مصرفی، 12/0 گرم برگ در کیلوگرم آب مصرفی و 11/0 گرم گل در کیلوگرم آب مصرفی کمترین مقادیر را به خود اختصاص داد. بیشرین مقدار شاخص برداشت با در نظر گرفتن دانه بعنوان عملکرد اقتصادی، به پنیرک با (57/41 درصد) و کمترین به ختمی با (2/9 درصد) تعلق داشت.

کلمات کلیدی

کارآیی مصرف آب ; عملکرد بیولوژیک ; گلرنگ ; ختمی ; شاهدانه ; پنیرک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038046,
author = {مختاری, ویدا and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and جهان, محسن},
title = {مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {401--407},
numpages = {6},
keywords = {کارآیی مصرف آب ; عملکرد بیولوژیک ; گلرنگ ; ختمی ; شاهدانه ; پنیرک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی
%A مختاری, ویدا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جهان, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]