پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (437-445)

عنوان : ( واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سید ابوالفضل جوادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا از جمله گیاهانی است که قابلیت رشد در محیط های متفاوت را داشته و امکان بهره برداری از آن به عنوان یک گیاه ارزشمند برای تولید زیست توده و دانه وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی امکان کاشت کوشیا در تاریخ های متفاوت و همچنین ارزیابی تحمل آن به شرایط زمستان در شرایط مشهد بود. هفت تاریخ کاشت شامل بیستم ما ههای مهر، آبان و اسفند سال 1387 و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1388 به عنوان کرت های اصلی و سه توده بومی کوشیا شامل بیرجند، سبزوار و بروجرد به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد بوته های حاصل از تاریخ های کاشت مهر و آبان به دلیل سرمای پاییز و زمستان از بین رفتند. ارتفاع بوته، عملکرد شاخساره و عملکرد بیولوژیک با تاخیر در کاشت از اسفند ماه کاهش یافتند. توده بیرجند نسبت به توده های دیگر ارتفاع بوته بیشتری داشت، ولی بین توده ها از نظر عملکرد شاخساره اختلاف معنی داری وجود نداشت و عملکرد بیولوژیک در توده سبزوار بیشتر از سایر توده ها بود. عملکرد بذر در گیاهان کشت شده در فروردین نسبت به سایر تاریخ کش تها بیشتر بود ولی بین توده ها اختلافی از این نظر وجود نداشت. گیاهان حاصل از تاریخ های کاشت خرداد و اسفند به ترتیب بیشترین و کمترین درصد شاخص برداشت را داشتند. نتایج نشان داد که کوشیا قادر به تحمل تنش های زمستانه نیست با این وجود امکان کاشت و رشد آن در اواخر اسفند و اوایل بهار وجود دارد.

کلمات کلیدی

, سرما, عملکرد, شاخص برداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038051,
author = {کمندی, علی and نظامی, احمد and کافی, محمد and سید ابوالفضل جوادیان},
title = {واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {437--445},
numpages = {8},
keywords = {سرما، عملکرد، شاخص برداشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد
%A کمندی, علی
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A سید ابوالفضل جوادیان
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2013

[Download]