مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (3), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (67-81)

عنوان : ( بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما )

نویسندگان: هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک روش عددی بر مبنای جریان حلقوی برای تحلیل آیردینامیکی انواع پیکربندی‌های مختلف پهپاد در جریان غیر قابل تراکم توسعه داده شده است. در کار حاضر ابتدا نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی صحه گذاری شده است و سپس تاثیر وجود بالک جلو، موقعیت قرار گیری و ارتفاع بالک نسبت به بال اصلی روی ضرایب آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج حاصله وجود بالک جلو موجب بهبود ضریب براء می‌شود اما دنباله‌های ناشی از آن روی توزیع بار بازه‌ی بال اصلی تاثیر گذاشته و موجب کاهش و ناهمگونی آن می‌گردد. با هم ارتفاع نبودن بالک جلو و بال اصلی ناهمگونی توزیع بال حل شده و مزیت کاهش بار روی بازه‌ی بال همچنان حفظ می‌گردد. کاهش بار روی بازه موجب کاهش گشتاور خمشی می‌شود. از نتایج مربوط به موقعیت قرار گیری بالک جلو مشخص می‌شود که فاصله‌ی بسیار کم بالک از بال اصلی و فاصله‌ی زیاد از آن مطلوب نبوده و وجود یک فاصله‌ی مناسب بین بالک و بال اصلی تاثیرات بالک را افزایش داده و بهبود مشخصه‌های آیرودینامیکی بیشتر می‌گردد.

کلمات کلیدی

, بالک جلو, ضرایب آیرودینامیکی, جریان حلقوی نعلی شکل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038054,
author = {دستورانی, هادی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2013},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2251-9475},
pages = {67--81},
numpages = {14},
keywords = {بالک جلو، ضرایب آیرودینامیکی، جریان حلقوی نعلی شکل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما
%A دستورانی, هادی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2013

[Download]