اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (213-222)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد) )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , حنّانه آقاصفری , سیده مژگان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران مشهد انجام شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از گاوداران جمع آوری گردید. گاوداران شهرستان مشهد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند؛ با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 کشاورز به عنوان نمونه در سال 1391 به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از بسته نرم افزاریSPSS و الگوی تحلیل تمایزی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای برنامه های آموزشی تعاونی، خرید گوشت از دامداران و ارائه خدمات فنی شامل جیره نویسی، تهیه اسپرم تأثیری منفی و معنی داری بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی دارد. در مقابل متغیرهای تهیه و توزیع خوراک دام، مناسب بودن قیمت شیر خریداری شده از دامدار، ارائه خدمات مشاوره ای، نحوه مشارکت اعضاء در تصمیم گیری، سهولت در ارائه خدمات، نحوه برخورد کارکنان شرکت تعاونی دارای تأثیری مثبت بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود از آن جایی که تهیه برخی از اقلام خوراک دام با توجه به وارداتی بودن آن ها برای دامدار دشوار بوده تعاونی های گاوداران بایستی این رسالت را به عهده بگیرند و به دامداران در جهت تولید هرچه بیشتر یاری رسانند. همچنین با توجه به نتایج، تعاونی ها باید در ارائه خدمات سرعت عمل را مدنظر قرار بدهند.

کلمات کلیدی

, تعاونی‏های گاوداران, رضایت, الگوی تحلیل تمایزی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038060,
author = {کرباسی, علی رضا and آقاصفری, حنّانه and حسینی, سیده مژگان},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4722},
pages = {213--222},
numpages = {9},
keywords = {تعاونی‏های گاوداران، رضایت، الگوی تحلیل تمایزی، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد)
%A کرباسی, علی رضا
%A آقاصفری, حنّانه
%A حسینی, سیده مژگان
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]