اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس )

نویسندگان: مهدی اسفندیاری , جواد شهرکی , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه ی بهینه ی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل کرد آن ها، بی نیاز به هزینه ی افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه ی بهینه ی نهاده های تولید برنج، با تاکید بر نهاده ی آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بود و آمار و داده ها از راه تکمیل 211 پرسش نامه در سال کشاورزی 89-1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی کاران منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 72، 40، 29، 79، 91% است. بیش ترین اندازه ی استفاده ی ناکارآ از نهاده ها مربوط به آب آبیاری با 40% ناکارآیی در استفاده از این نهاده است. مصرف بهینه ی آب آبیاری برنج منطقه حدود 11420 متر مکعب در هکتار بود

کلمات کلیدی

تحلیل پوششی داده ها • کارآیی • آب مصرفی • بخش کامفیروز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038069,
author = {مهدی اسفندیاری and جواد شهرکی and کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5524},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها • کارآیی • آب مصرفی • بخش کامفیروز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس
%A مهدی اسفندیاری
%A جواد شهرکی
%A کرباسی, علی رضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]