محیط زیست طبیعی, دوره (64), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (281-293)

عنوان : ( ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان )

نویسندگان: علیرضا خداشناس , مرضیه خداشناس , علیرضا کوچکی , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان و بندپایان اجزای اصلی تنوع زیستی اکوسیستمها هستند. برای ارزیابی ساختار تنوع زیستی گیاهان و بندپایان در سیستمهای طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک، مطالعهای در سه منقطه از استانهای خراسان رضوی و شمالی انجام شد. در هر منطقه ۱۰ واحد از سیستمهای طبیعی به عنوان تکرارهای آزمایش انتخاب گردیده و نمونه برداریها در این واحدها انجام شد. نمونه برداری گیاهان با استفاده از قطعات نمونه و نمونه برداری از بندپایان بوسیله تور حشرهگیری انجام شد. نتایج نشان داد که غنای گونهای گیاهان در سیستم طبیعی شیروان از دو سیستم دیگر کمتر بوده و دو سیستم طبیعی مشهد و گناباد تفاوتی ندارند. اما غنای گونهای حشرات و فراوانی آنها در سیستم طبیعی شیروان بیشتر از دو سیستم دیگر بود. غنای گونهای و فراوانی عنکبوتها نیز در سیستم طبیعی شیروان بیشتر از سیستمهای طبیعی مشهد و گناباد بود. بر اساس نتایج این مطالعه تنوع زیستی گیاهان و بند پایان تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارد و با افزایش میانگین درجه حرارت سالیانه و کاهش میانگین بارندگی سالیانه کاهش مییابد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی طبیعی, مناطق خشک, افمرالها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038070,
author = {علیرضا خداشناس and مرضیه خداشناس and کوچکی, علیرضا and صادقی نامقی, حسین and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2011},
volume = {64},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7764},
pages = {281--293},
numpages = {12},
keywords = {تنوع زیستی طبیعی، مناطق خشک، افمرالها، خراسان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان
%A علیرضا خداشناس
%A مرضیه خداشناس
%A کوچکی, علیرضا
%A صادقی نامقی, حسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2011

[Download]