تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (20), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (145-160)

عنوان : ( معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss. و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی )

نویسندگان: محمد فرزام , فریدون ملتی , زهره آتشگاهی , مجید وطن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکولوژی فردی سه گونه Prangos latiloba Korov. (جاشیر گچ دوست)، Convolvulus commutatus Boiss. (پیچک سرسان) و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. (سنبله ای سه رگه ای) در مراتع میانبند استان خراسان شمالی بررسی شد. این گیاهان از منابع مهم تولید علوفه به ویژه در اراضی دارای سازند شیل هستند. محدوده گسترش جغرافیایی، توپوگرافی، سازند زمین شناسی، خاک شناسی و شرایط اقلیمی سایت های محل رویش بررسی شد. مراحل فنولوژی طی 2 سال بازدید صحرایی ثبت گردید. پنج شاخص اصلی کیفیت علوفه شامل پروتئین خام، دیواره سلولی منهای همی سلولز، همی سلولز و لیگنین، درصد ماده خشک و درصد خاکستر اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، گیاه سنبله ای در اکثر مراتع میان بند استان و در انواع سازندهای کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل و در شرایط اقلیمی مختلف از نیمه استپ تا استپ سرد مشاهده می شود. جاشیر و پیچک در سایتهای کمتر، عمدتاً در سازندهای شیل و کنگلومرا و مناطق نیمه استپ حضور دارد. شروع دوره رشد در هر سه گونه ابتدای فروردین بود. در دو گیاه جاشیر و پیچک تولید گل و بذر با شروع فصل گرما مقارن بود. ولی در گیاه سنبله ای مراحل گل دهی وبذردهی از اردیبهشت تا مرداد بطور هم-زمان مشاهده شد. در طی فصل رویش، مقدار پروتئین خام کاهش اما ADF و NDF افزایش یافت، که باعث کاهش کیفیت علوفه هر سه گونه شد. در گیاه پیچک، خوشخوراکی و کیفیت بالای علوفه و چرای شدید دام و در گیاه جاشیر حمله حشره آفت و سابقه برداشت علوفه برای ذخیره زمستانی، باعث محدودیت گسترش شده بود. اما در گیاه سنبله ای دارا بودن اسانس، خشبی بودن و تولید ساقه های گل دار در دوره طولانی رشد، باعث سازگاری بیشتر به شرایط اقلیم و آسیب کمتر از چرای دام شده بود.

کلمات کلیدی

, فنولوژی, کیفیت علوفه , سازگاری اقلیمی, جاشیر, پیچک, سنبله ای, شیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038080,
author = {فرزام, محمد and ملتی, فریدون and آتشگاهی, زهره and وطن پور, مجید},
title = {معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss. و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2013},
volume = {20},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-0875},
pages = {145--160},
numpages = {15},
keywords = {فنولوژی، کیفیت علوفه ، سازگاری اقلیمی، جاشیر، پیچک، سنبله ای، شیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss. و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی
%A فرزام, محمد
%A ملتی, فریدون
%A آتشگاهی, زهره
%A وطن پور, مجید
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2013

[Download]