دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2013-09-07

عنوان : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: راضیه ساقی , حیدر زرقی , علیرضا شهدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش با استفاده از تعداد 100 قطعه بلدرچین ژاپنی به مدت 21 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی در 5 تیمار و 4 تکرار و 5 قطعه در هر تکرار به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی انجام شد. جیره های آزمایشی شلمل: 1) جیره فاقد پودر سیر (شاهد)، 2) جیره حاوی 5/0% پودر سیر، 3) جیره حاوی 1% پودر سیر، 4) جیره حاوی 5/1% پودر سیر و 5) جیره حاوی 2% پودر سیر بود. پرندگان در طول دوره آزمایش به آب و دان دسترسی آزاد داشتند. فاکتورهای خونی مورد بررسی شامل کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین، لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین و لیپوپروتئین با چگالی بالا بود. با افزایش سطح پودر سیر در جیره، غلظت کلسترول و لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین خون به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 P<)، اما اختلاف معنی داری در غلظت سایر فاکتورهای خونی مشاهده نشد (05/0P>). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پودر سیر میتواند در کاهش کاهش کلسترول و لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین خون موثر باشد

کلمات کلیدی

, پودر سیر, بلدرچین, فاکتورهای خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038086,
author = {ساقی, راضیه and زرقی, حیدر and شهدادی, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پودر سیر، بلدرچین، فاکتورهای خونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی
%A ساقی, راضیه
%A زرقی, حیدر
%A شهدادی, علیرضا
%J دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2013

[Download]