اولین همایش ملی علم و کاراته , 2011-10-23

عنوان : ( مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا )

نویسندگان: علیرضا صابری کاخکی , دکتر اسماعیل شریفیان , محسن استا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این بررسی، مقایسه میزان استفاده ورزشکاران کاراته کا از کارکردهای یادگیری مشاهده ای بود. نتایج نشان داد که بین زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی در نوع کارکرد مورد استفاده تفاوتها معنی دار است.

کلمات کلیدی

, کارکردهای یادگیری مشاهده ای, کاراته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038093,
author = {صابری کاخکی, علیرضا and دکتر اسماعیل شریفیان and محسن استا},
title = {مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا},
booktitle = {اولین همایش ملی علم و کاراته},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کارکردهای یادگیری مشاهده ای، کاراته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A دکتر اسماعیل شریفیان
%A محسن استا
%J اولین همایش ملی علم و کاراته
%D 2011

[Download]