میوه های ریز, دوره (1), شماره (3), سال (2012-8) , صفحات (55-65)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمی )

نویسندگان: رضا موسی زاده , محمود شور , علی مختاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگور یکی از گیاهان تجاری مهم ایران میباشد

کلمات کلیدی

, ارفام انگور, تنوع اقلیمی, خراسان رضوی, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038109,
author = {موسی زاده, رضا and شور, محمود and علی مختاریان},
title = {مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمی},
journal = {میوه های ریز},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {August},
issn = {2322-5831},
pages = {55--65},
numpages = {10},
keywords = {ارفام انگور،تنوع اقلیمی، خراسان رضوی، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمی
%A موسی زاده, رضا
%A شور, محمود
%A علی مختاریان
%J میوه های ریز
%@ 2322-5831
%D 2012

[Download]