پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (10), شماره (10), سال (2013-9) , صفحات (94-124)

عنوان : ( هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , مصطفی کاظمی , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هوش سازمانی از چالش های اساسی سازمان های نوآور امروز است که به کارگیری آن دردانشگاه های دولتی کشور نیز امری ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل دستیابی به مدلی علت و معلولی که ابعاد و مؤلفه های مختلف هوش سازمانی دانشگاه های دولتی ایران را تبیین کند در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، با بررسی ادبیات موضوع، ابعاد و مؤلفه های هوش سازمانی استخراج و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی، ابعاد و مؤلفه های آن در دانشگاه های دولتی ایران احصاء و مدلی مفهومی تدوین گردید. سپس با استفاده از روش دیماتل روابط بین ابعاد و مؤلفه های این مدل مشخص و شبکه ی روابط به صورتی یکپارچه صورت بندی و مدلی تحلیلی طراحی شد که بیانگر شدت اثر ابعاد و مؤلفه ها بر هم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که هوش سازمانی دانشگاه های دولتی ایران، شامل هشت بعد است که هریک از این ابعاد، خود دارای چند مؤلفه (جمعاً 36 مؤلفه) می باشند. این ابعاد عبارتند از: ساختاری، فرهنگی، راهبردی، ارتباطی، اطلاعاتی،فرآیندی، رفتاری و محیطی. ابعاد محیطی، ساختاری، اطلاعاتی، فرهنگی و راهبردی، گروه علت ها (اثرگذارها) و ابعاد ارتباطی، فرآیندی و رفتاری، گروه معلول ها (اثرپذیرها) را تشکیل می دهند. روابط میان مؤلفه های هریک از این ابعاد نیز به نوبه خود بررسی و مدل های علت و معلولی آنها طراحی شد. با توجه به 36 مؤلفه مدل، پرسشنامه ای طراحی گردیدکه برای اندازه گیری نیم رخ هوش سازمانی دانشگاه های دولتی کشور قابل استفاده می باشد.

کلمات کلیدی

, هوش سازمانی, دانشگاه های دولتی, متدولوژی دیماتل, روش دلفی, رابطه علت و معلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038122,
author = {ملک زاده, غلامرضا and کاظمی, مصطفی and مهرآیین, محمد},
title = {هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2013},
volume = {10},
number = {10},
month = {September},
issn = {2383-4064},
pages = {94--124},
numpages = {30},
keywords = {هوش سازمانی، دانشگاه های دولتی، متدولوژی دیماتل، روش دلفی، رابطه علت و معلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل
%A ملک زاده, غلامرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A مهرآیین, محمد
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2013

[Download]