حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (417-426)

عنوان : ( معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران )

نویسندگان: سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنه‌های شکارگر پیش‌استیگمات از مهمترین دشمنان طبیعی کنه‌های تارتن می‌باشند. به منظور بررسی فون کنه‌های بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea روی درختان میوه‌دانه‌دار در مناطق مختلف شهرستان مشهد نمونه‌برداری‌های متعددی در فصول زراعی سال‌های 1388 و 1389 از خاک، اندام‌های هوایی و علف‌های هرز بستر باغ‌های میوه به عمل آمد. نمونه‌ها پس از جداسازی، در لاکتوفنل شفاف‌سازی شده و از آن‌ها اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این بررسی، در مجموع 18 گونه از 15 جنس متعلق به 6 خانواده به شرح فهرست زیر شناسایی شدند که یک گونه برای فون ایران و 1۴ گونه برای فون استان خراسان‌رضوی جدید بودند که به ترتیب با ** و* مشخص شده‌اند. اسلاید های میکروسکوپی در مجموعه گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شوند. گونه‌های جمع‌آوری شده عبارتند از: 1. Family Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944)*; Bdella muscorum Ewing, 1909*; Biscirus silvaticus (Kramer, 1881); Cyta lattiresris (Hermann, 1804); Bdellodes kazeruni Ostovan & Kamali, 1995*, 2. Family Cunaxidae: Cunaxa setirostris (Hermann, 1804)*; Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980**; Cunaxoides croceus Koch, 1838*, 3. Stigmaeidae: Ledermuelleriopsis zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002*; Agistemus industani Gonzalez, 1965*; Stigmaeus elongatus Berlese, 1886*; Eustigmaeus anauniensis (Canestrini, 1889), 4. Raphignathidae: Raphignathus zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995*; R. giselae Meyer & Ueckermann, 1989*, 5. Eupalopsellidae: Eupalopsellus crotovallaris Van Dis & Ueckermann, 1993*, 6. Erythraeidae: Erythraeus (Zaracarus) iranicus Saboori & Akrami, 2001*; Erythraeus (Zaracarus) kurdistaniensis Khanjani & Ueckermann, 2005*; Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus Saboori, Goldarazana & Khajeali, 2004*. در بین گونه‌های جمع‌آوری و شناسایی شده در این بررسی، گونه Eustigmaeus anauniensis (Canestrini, 1889) دارای بیشترین فراوانی و پراکنش جغرافیایی بود.

کلمات کلیدی

, فون, دشمنان طبیعی, پیش‌استیگمایان, مشهد, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038133,
author = {پاک طینت سئیج, سعید and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی and هاتفی, سعید},
title = {معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {417--426},
numpages = {9},
keywords = {فون، دشمنان طبیعی، پیش‌استیگمایان، مشهد، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران
%A پاک طینت سئیج, سعید
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A هاتفی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]