پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (7), شماره (2), سال (2007-2) , صفحات (5-21)

عنوان : ( بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه) )

نویسندگان: سیدجواد قندیلی , محمود مهرمحمدی , هاشم فردانش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه، بررسی وضعیت محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگیهای مطلوب آن بر اساس نظریه یادگیری شرح و بسط می باشد. پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگی های مربوط به محتوای درسی حوزه شناسایی گردیده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی گویه های مربوط به محتوا در وضع موجود و مطلوب می باشد، استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق بارزترین مشخصه های مربوط به وضع موجود محتوای درسی سطح یک عبارتند از: تقسیم محتوای رشته های علمی حوزوی در قالب مقاطع تحصیلی، عدم انسجام منطقی، عدم تناسب با شرایط اجتماعی و زمان، عدم تناسب حجم محتوا با زمان های پیش بینی شده اجرایی، فقدان نظریه های جدید علوم حوزوی. نتیجه پژوهش نشان داد که محتوای درسی سطح یک در وضع مطلوب حاوی ویژگی های زیر می باشد: 1- محتوای درسی این سطح، شامل کلی ترین، جامع ترین مفاهیم، مسایل و مضامین بوده و امکان و انگیزه مشارکت طلاب در پیش بینی و تعیین بخشهای بعدی را فراهم نماید. 2- از طریق محتوای دروس، امکان آشنایی طلاب با رشته های علوم حوزوی و سایر رشته های مورد نیاز، فراهم گردد.

کلمات کلیدی

, سطح یک حوزه علمیه , ویژگی های مطلوب , نظریه شرح و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038134,
author = {قندیلی, سیدجواد and محمود مهرمحمدی and هاشم فردانش},
title = {بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه)},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2007},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-6360},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {سطح یک حوزه علمیه ، ویژگی های مطلوب ، نظریه شرح و بسط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه)
%A قندیلی, سیدجواد
%A محمود مهرمحمدی
%A هاشم فردانش
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2007

[Download]