پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (502-508)

عنوان : ( ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L) )

نویسندگان: فرشته آهنگرانی فراهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف های هرز مزرعه ذرت، آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 230 و 345 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به ،115 ، سه تکرار انجام شد. سطوح مدیریت علف های هرز به عنوان کرت اصلی و سطوح مختلف نیتروژن ( 0 75 و 100 % میزان توصیه شده ( 2 لیتر در ، عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. سطوح مدیریت علف های هرز شامل سه سطح دزهای علف کش ( 50 337 و 450 گرم ماده مؤثره علف کش فورام سولفورون می باشد)، شاهد (عدم کاربرد علف کش) و وجین کامل علف های /5 ، هکتار) که به ترتیب برابر 225 هرز می باشد. نتایج نشان داد، بیشترین وزن خشک علف های هرز در انتهای فصل، مربوط به بالاترین میزان کود نیتروژن( 345 کیلوگرم در هکتار ) بود . درصورت عدم کاربرد کود نیتروژن، کنترل علف های هرز در انتهای فصل با استفاده از دزهای 50 % و 75 % میزان توصیه شده هم سطح با کنترل علف های هرز همراه با دز علف کش 100 % میزان توصیه شده و مقدار کود 345 کیلوگرم در هکتار بود. اما در شرایط کاربرد 230 کیلوگرم کود نیتروژن، دز 75 % میزان توصیه شده علف کش علف های هرز را به خوبی کنترل کرد. به عبارت دیگر با بهینه سازی کاربرد کود نیتروژن می توان دز مصرفی علف کش فورام سولفورون را در ذرت کاهش داد.

کلمات کلیدی

, بیوماس علف هرز, دز توصیه شده, سولفونیل اوره ها, کارایی علف کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038141,
author = {آهنگرانی فراهانی, فرشته and قنبری, علی and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {502--508},
numpages = {6},
keywords = {بیوماس علف هرز، دز توصیه شده، سولفونیل اوره ها، کارایی علف کش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L)
%A آهنگرانی فراهانی, فرشته
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]