مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (3), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (11-18)

عنوان : ( بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی )

نویسندگان: کریم علی اکبری , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاژ آلومینیوم A7075 جزء آلیاژهای پراستحکام در نوع خود محسوب می شود که مطابق با استاندارد ASTM B210M–05، در ساخت لوله های تحت فشار کاربرد دارد. پیدا کردن مدل مناسب جهت بررسی اثر باشینگر در آلیاژ آلومینیوم A7075 نقش مهمی در تحلیل فرآیند اتوفرتاژ لوله ها دارد. برای این منظور از نتایج آزمایشگاهی تست های کشش- فشار تک محوره استفاده شده است و برای انجام آزمایش ها از یک دستگاه سروهیدرولیک اینسترون استفاده گردید. نمونه ها با قطر 5/12 میلیمتر ساخته شدند که مطابق با استاندارد ASTM E8M-97a می باشد. با توجه به اینکه در این آلیاژها معمولا کرنش پلاستیک ایجاد شده به عنوان مشخصه باربرداری می باشد، بنابراین برای مدل سازی رفتار این ماده لازم است آزمایش های مذکور با کرنش های پلاستیک متفاوت انجام گیرد. در این تحقیق، آزمایش ها تا کرنش کلی 3/4% انجام شده است. همچنین موارد مهمی از جمله تاثیر مقدار کرنش های پلاستیک ایجاد شده بر مدول یانگ و ضریب اثر باشینگر تست شده اند. در این مقاله، برای مشخص شدن اندازه تسلیم کششی و فشاری، مقدار افست بر اساس قرارداد 0.01 درصد در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

لوله های جدار ضخیم؛ فرآیند اتوفرتاژ؛ ضریب اثر باشینگر؛ مدل سازی ماده؛ آلیاژ آلومینیوم A7075
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038153,
author = {علی اکبری, کریم and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2013},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9475},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {لوله های جدار ضخیم؛ فرآیند اتوفرتاژ؛ ضریب اثر باشینگر؛ مدل سازی ماده؛ آلیاژ آلومینیوم A7075},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی
%A علی اکبری, کریم
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2013

[Download]