سیاست علم و فناوری, دوره (1), شماره (6), سال (2013-12) , صفحات (49-66)

عنوان : ( بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون )

نویسندگان: معصومه افشاری , بهروز مهرام , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر، تدوین شاخص‏های کیفیت برای ارزیابی مقاله‏های علمی ـ پژوهشی است. روش این پژوهش تلفیقی (qual) QUAN و ترکیبی از پیمایش و تحلیل محتوا بوده و جامعه این پژوهش شامل 1) کاربرگه‏های ارزیابی مقاله‏های علمی مجله‏ها در دانشگاه‏های معتبر داخلی و خارجی و 2) متخصصان و صاحب‏نظران در حوزه هنجارهای علم است. در این راستا، 35 کاربرگه ارزیابی مقاله و 7 نفر از متخصصان در حوزه هنجار علم با روش نمونه‏گیری هدف‏مند انتخاب شدند. با استفاده از سیاهه محقق ساخته به استخراج شاخص‏های موجود در کاربرگه‏های ارزیابی و با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساخت یافته با متخصصان، به استخراج ‏مؤلفه‏های هنجار علم و همچنین خلاء کاربرگه‏های ارزیابی مقاله‏ها مبادرت شد. به‏ منظور بررسی داده‌ها از روش‏های آمار توصیفی شامل فراوانی شاخص‏ها و درصد فراوانی مقوله‏ها استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بیش‏ترین فراوانی در شاخص‏های موجود کاربرگه‏ها به شاخص «منابع» با 26 فراوانی و کم‏ترین فراوانی به شاخص‏ «عدم گرایش به گروه مذهبی و سیاسی» با یک مشاهده تعلق داشت. همچنین طی فرایند مصاحبه، دوازده خلاء در کاربرگه‏های ارزیابی مقاله‏ها به دست آمد. یافته‏ها نشان از وضعیت نامطلوب کاربرگه‏های ارزیابی در انطباق با هنجارهای علم مرتون داشت. با استخراج شاخص‏های ارزیابی مقاله‏ها از کاربرگه‏های ارزیابی، استخراج ‏مؤلفه‌های هنجار علم مرتون و به دست آوردن خلاء کاربرگه‏های ارزیابی مقاله‏ها، سیاهه نهایی ارزیابی مقاله‏ها با 48 گویه و 4 طیف ساخته شد که با اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان ابزاری کارآمد برای ارزیابی مقاله‏های علمی ـ پژوهشی مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, مقاله علمی ـ پژوهشی, شاخص, ارزیابی کیفیت, تولید علمی, هنجارهای علم مرتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038157,
author = {افشاری, معصومه and مهرام, بهروز and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون},
journal = {سیاست علم و فناوری},
year = {2013},
volume = {1},
number = {6},
month = {December},
issn = {2008-0840},
pages = {49--66},
numpages = {17},
keywords = {مقاله علمی ـ پژوهشی، شاخص، ارزیابی کیفیت، تولید علمی، هنجارهای علم مرتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون
%A افشاری, معصومه
%A مهرام, بهروز
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J سیاست علم و فناوری
%@ 2008-0840
%D 2013

[Download]