پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (408-420)

عنوان : ( اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی رشتخوار , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 89- 1388 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش در دو گروه تنظیم شدند. گروه اول شامل شش تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز بعد از سبز شدن سیاهدانه، علف‌های هرز کنترل شدند و سپس به آن‌ها تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد داده شد. گروه دوم نیز شامل شش تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز بعد از سبز شدن سیاهدانه به علف‌های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، علف‌های هرز کنترل شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که دوره های مختلف کنترل و تداخل علف‌های هرز اثرات معنی داری بر ارتفاع سیاهدانه داشتند. به طوری که دوره تداخل کامل علف‌های هرز در مقایسه به دوره کنترل کامل، ارتفاع سیاهدانه را 39 درصد افزایش داد. دوره های مختلف کنترل و تداخل علف‌های هرز همچنین اثرات معنی داری بر شاخص سطح برگ، شاخص سطح سبز، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی داشتند. با افزایش طول دوره رقابت علف‌های هرز، این شاخص‌های رشدی کاهش و با کاهش طول دوره رقابت علف‌های هرز، این شاخص‌ها افزایش یافتند. با این وجود، اثر این دوره های رقابتی بر سرعت اسیمیلاسیون خالص، سطح ویژه برگ و وزن مخصوص برگ سیاهدانه معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

رقابت علف‌های هرز; شاخص سطح برگ; تجمع ماده خشک; سرعت رشد محصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038158,
author = {سیدی رشتخوار, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {408--420},
numpages = {12},
keywords = {رقابت علف‌های هرز; شاخص سطح برگ; تجمع ماده خشک; سرعت رشد محصول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]