حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (442-451)

عنوان : ( بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae) )

نویسندگان: محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه‌های پرورش حشرات و تأمین مقدار کافی دشمنان طبیعی در زمان مناسب از موانع اصلی گسترش کنترل بیولوژیک به روش اشباعی هستند. ذخیره سازی این عوامل، علاوه بر افزایش انعطاف پذیری در زمان تولید، و امکان هم‌زمانی دشمنان طبیعی با دوره طغیان آفت می تواند در کاهش هزینه‌های تولید انبوه نیز موثر باشد. در مورد پارازیتوئید ها می توان بجای خود پارازیتوئید میزبان را ذخیره سازی کرد، در این روش به دلیل عدم نیاز به زنده ماندن حشرات میزبان بعد از ذخیره سازی، محدوده دمایی و دوره نگهداری میزبان می‌تواند بسیار بیشتر از آن در مورد پارازیتوئیدها و شکارگرها باشد. در این تحقیق اثر زمان نگهداری تخم میزبان Ephestia kuehniella در سرما، روی ویژگی‌های کیفی Trichogramma brassicae بررسی شد. با توجه به شناسایی سوش ماده زای آلوده به Wolbachia از این گونه در ایران و مزایای نسبی سوش تک جنسی نسبت به دوجنسی، این تیمارها روی هر دو سوش زنبور تریکوگراما، آلوده به باکتری ولباخیا و غیر آلوده اعمال شد. ویژگی‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت شامل نرخ پارازیتیسم، طول دوره رشد و نمو، نرخ ظهور، طول عمر و زادآوری افراد ماده و تعداد افراد بی بال بود. نتایج این تحقیق بیانگر اثر منفی زمان نگهداری تخم میزبان روی بعضی ویژگی‌های کیفی زنبور تریکوگراما بود. طول دوره رشد و نمو، نرخ ظهور، زادآوری، طول عمر و بی-بالی، بطور معنی داری تحت تأثیر زمان نگهداری تخم میزبان بودند. اما به دلیل تاثیر متفاوت زمان نگهداری تخم میزبان روی دو سوش مورد بررسی به نظر می رسد بتوان با انتخاب سوش مناسب اثرات منفی نگهداری تخم های میزبان در سرما را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, بیدآرد, ذخیره سازی در سرما, کنترل کیفیت, ماده زایی, ولباخیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038161,
author = {محمود ناظری and احمد عاشوری and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {442--451},
numpages = {9},
keywords = {بیدآرد، ذخیره سازی در سرما، کنترل کیفیت، ماده زایی، ولباخیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae)
%A محمود ناظری
%A احمد عاشوری
%A حسینی, مجتبی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]