دامپزشکی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (51-60)

عنوان : ( اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس های گوشتی تحت محرومیت غذایی )

نویسندگان: مرتضی زنده دل , فرشید حمیدی , وهاب باباپور , فریبا تقویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر اخذ غذا و آب و همچنین تعیین وابستگی یا استقلال تغییرات اخذ غذا و آب نسبت به یکدیگر در جوجه خروس های گوشتی با 24 ساعت محرومیت غذایی انجام گرفت. ابتدا کانول راهنما با عمل جراحی در بطن جانبی راست مغز جوجه ها قرار گرفت و پس از 7- 5 روز دوره بهبودی؛ 24 ساعت محرومیت از غذا به جوجه ها داده شد، سپس در تجربه های اول، دوم و سوم به ترتیب پرندگان دوزهای مختلف سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین را به صورت داخل بطن جانبی مغز دریافت نمودند و بلافاصله پس از تزریق، آب و غذای تازه در اختیار پرنده قرار گرفت و میزان اخذ غذا و آب به صورت تجمعی در زمان های 30، 60، 90، 120، 150 و 180 دقیقه پس از تزریق اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سروتونین به صورت معنی داری موجب کاهش اخذ غذا و افزایش اخذ آب در جوجه های تحت استرس 24 ساعت گرسنگی می شود (05/0P<)، در حالی که اثرات پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین برعکس سروتونین بود. این نتایج احتمال دخالت سروتونین مرکزی را در تنظیم اخذ غذا و آب در جوجه ها تایید می کند و به نظر می رسد اثر سروتونین بر دریافت غذا و آب در جوجه ها به صورت مستقل از یکدیگر باشد.

کلمات کلیدی

سروتونین; پاراکلروفنیل آلانین; اخذ غذا; اخذ آب; جوجه خروس گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038166,
author = {مرتضی زنده دل and حمیدی, فرشید and وهاب باباپور and فریبا تقویان},
title = {اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس های گوشتی تحت محرومیت غذایی},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2676-704X},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {سروتونین; پاراکلروفنیل آلانین; اخذ غذا; اخذ آب; جوجه خروس گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس های گوشتی تحت محرومیت غذایی
%A مرتضی زنده دل
%A حمیدی, فرشید
%A وهاب باباپور
%A فریبا تقویان
%J دامپزشکی ایران
%@ 2676-704X
%D 2012

[Download]