توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, دوره (8), شماره (27), سال (2013-6) , صفحات (113-136)

عنوان : ( تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی )

نویسندگان: محمد مهرآیین , محمّدرسول حشمتی , مجتبی رضائی خنک دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل پیشرفتهای فناوری اطلاعات، کسب و کارها دگرگون شده و بهسمت الکترونیکی شدن پیش می- رود. علیرغم وجود برخی مزایا در سازمان الکترونیکی نسبت به سازمان سنتی، معایب و چالشهای متعددی نیز وجود دارد که از جملهی آنها میتوان به چالشهای مرتبط با امنیت شبکه و اطلاعات، اینترنت، دستیابی به ایمیل، شنود مکالمات، کپیرایت غیرقانونی، تنزل محتوای شغل و ... اشاره کرد. لذا مقالهی حاضر با هدف طراحی یک رابطهی مفهومی که مبین تبعات منفی بهکارگیری فناوری اطلاعات بر سلامت جسمانی و روانی منابع انسانی میباشد، به آنها میپردازد. در این راستا، با بررسی انواع اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات بر سلامت روانی کارکنان که شامل سه مؤلفهی حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و کیفیت زندگی میباشد، این رابطه تبیین شده است و اثر فناوری بر سلامت روانی بهصورت غیر مستقیم نمایان میشود؛ سپس با بیان و بررسی چند نوع بیماری جسمی، این اثر بهصورت مستقیم بر سلامت جسمی منابع انسانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

فناوری اطلاعات – منابع انسانی – اخلاقیات – حریم خصوصی – حقوق مالکیت معنوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038174,
author = {مهرآیین, محمد and حشمتی, محمّدرسول and مجتبی رضائی خنک دار},
title = {تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی},
journal = {توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {27},
month = {June},
issn = {****-0017},
pages = {113--136},
numpages = {23},
keywords = {فناوری اطلاعات – منابع انسانی – اخلاقیات – حریم خصوصی – حقوق مالکیت معنوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی
%A مهرآیین, محمد
%A حشمتی, محمّدرسول
%A مجتبی رضائی خنک دار
%J توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
%@ ****-0017
%D 2013

[Download]