مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه )

نویسندگان: آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای یافتن و معرفی معیار های ارزیابی کیفیت ترجمه مدرسان ترجمه بر اساس نظر دانشجویان در دانشگاه های ایران در پژوهشی توصیفی تلاش شد تا نظرات، اظهارات، و بازخورد دانشجویان در مقابل رویکرد های ارزیابی مدرسان ترجمه بررسی شود که با بر گزاری چهار مصاحبه گروهی و با نمونه ای کیفی شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی این پژوهش صورت گرفت. با تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه های گروهی، نظرات و بازخورد دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و سپس میزان تفاوت و شباهت رویکرد مدرسان ترجمه ایران با مدل ها و رویکرد های ارزیابی ارائه شده توسط نظریه پردازان بین المللی ارزیابی ترجمه بررسی گردید. یافته های حاصل از مصاحبه گروهی با دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی بر طبق شیوه تحلیل داده های کیفی نظریه داده بنیاد کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل نشان داد که بر اساس اظهارات دانشجویان، رویکرد مدرسان ترجمه تا حد زیادی با معیارهای ارزیابی کیفیت ترجمه که توسط نظریه پردازان بین المللی ارزیابی کیفیت ترجمه معرفی شده مطابقت می نماید.

کلمات کلیدی

, ارزیابی کیفیت ترجمه, بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038187,
author = {سامیر, آیناز and خوش سلیقه, مسعود},
title = {بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {45},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {ارزیابی کیفیت ترجمه، بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه
%A سامیر, آیناز
%A خوش سلیقه, مسعود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2012

[Download]